Жительница Красногвардейского района осуждена за убийство своего знакомого.

Красногвардейский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного…

Лъэпкъ цIыкIухэм афэгъэхьыгъэ Дунэе форум

«Лъэпкъ цIыкIумэ якультурэрэ яныдэлъфыбзэрэ дунаим зэрэхэгъэщагъэхэр» зыфиIорэ Дунэе форумэу адыгабзэмрэ адыгэ культурэмрэ якъэгъэнэжьын ыкIи хэхъоныгъэхэр ягъэшIыгъэнхэм фэгъэхьыгъэр Адыгэ къэралыгъо университетым…

Къоджэшъэо Казбек: «ЦIыфхэмрэ хэбзэ къулыкъухэмрэ нахь зэпэблагъэ хъунхэм тынаIэ тетыщт»

Тыгъэгъазэм и 1-м Адыгеим шъолъыр гъэIорышIэнымкIэ и Гупчэ (ЦУР) къызызэIуахыгъэр илъэситIу мэхъу. А уахътэм къыкIоцI ипшъэрылъ шъхьаIэхэр зэригъэцэкIагъэхэм, цIыфхэр анахьэу…

Елкэхэр афагъэуцущтых, дзэ къулыкъушIэхэми афэгушIощтых

ИлъэсыкIэ мэфэкIыр сыд фэдэ уахъти харагъэнэн амылъэкIыщтхэм ащыщ. Хэгъэгу зэошхом илъэхъани сабыйхэм апае тихэгъэгу ар щыхагъэунэфыкIыщтыгъ. Донбасс зышъхьэ къизыхыжьыгъэхэу пIэлъэ…

Студентхэм аIукIагъ

Росгвардием АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ ихэушъхьафыкIыгъэ отдел ипащэу, полицием иполковникэу Игорь Кучерен­кэр Адыгэ къэралыгъо университетым хьисапымкIэ ыкIи компьютернэ шIэныгъэхэмкIэ ифакультет истудентхэм…