Top.Mail.Ru

НыбжьыкIэ политикэм ипхырыщын

Image description

Хэгъэгум ишъолъыр зэфэшъхьафхэм ныбжьыкIэ гупчакIэхэр къызэращызэIуахыхэрэм фэгъэхьыгъэ видеоконференцием Владимир Путиныр хэлэжьагъ, Урысые Федерацием и Правительствэ хэтхэми зэIукIэ адызэхищагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ащ хэлэжьагъ.

НыбжьыкIэ политикэр хэгъэгум зэрэщыпхыращырэм иIофыгъо ахэр тегущыIагъэх. Урысыем и Президент зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, къэралыгъо политикэм изы лъэныкъо шъхьаIэхэм ар зэу ащыщ. Илъэс 14 – 35-рэ зыныбжь нэбгырэ миллион 37-рэ фэдиз непэ тихэгъэгу зэрисыр зэIукIэм къыщаIуагъ.
«Зигугъу тшIырэр тихэгъэгу инеущырэ мафэ зыфэдэ хъущтыр зэлъытыгъэхэр ары. ТиныбжьыкIэ зэчыишIухэм, чанхэм лъэныкъо зэфэшъхьафхэм закъыщызэ­Iуахын, джырэ кIэлэеджакIохэм, студентхэм, специалист ныбжьыкIэхэу къуа­джэхэми къэлэшхохэми адэсхэм яшIэныгъэрэ яIэпэIэсэныгъэрэ хагъэхъонымкIэ зэфэдэ амалхэр яIэнхэ, тиобществэ уасэ зыфишIырэ шIуагъэхэр къызфагъэ­федэзэ, гъэхъагъэхэм къафэзыщэщт гъогум рыкIонхэ, пэрытхэм ясатыр хэ­уцонхэм, яхэгъэгу федэ къыфахьыным ахэр кIэгуIынхэ фае», къыIуагъ Вла­димир Путиным.
Президентым пшъэрылъ къыгъэуцугъ ныбжьыкIэ гупчэхэм амалэу яIэхэр, инфраструктурэр кадрэ программэу «ЛIыхъужъхэм яуахът» зыфиIорэм щагъэфедэнхэу, ныбжьыкIэхэм пIуныгъэ тэрэз ягъэгъотыгъэным, IофшIапIэ къа­фэгъотыгъэным, культурэм, тарихъым, шэн-хабзэхэм якъэухъумэн анаIэ тырагъэтынэу. Стратегическэ пшъэрылъхэм ягъэцэкIэн фэIорышIэщтых лъэпкъ проектыкIэхэу «НыбжьыкIэхэмрэ кIэлэцIыкIухэмрэ», «Кадрэхэр» зыфиIохэрэр.
Владимир Путиным зэIукIэм къызэрэщиIуагъэмкIэ, ныбжьыкIэ программэу Урысые Федерацием щыпхыращырэр неущырэ мафэм фытегъэпсыхьа­гъэу щытын фае. «Мыщ фэдэ Iофхэм кIэухэу афэхъухэрэм бэкIэ ялъыты­гъэщт Урысыем тапэкIэ ищыIакIэ зыфэдэщтыр. Iо хэлъэп, Хэгъэгум зэхъокIыныгъэхэр фэхъущтых, ау нэмыкIхэм тахэзымыгъэ­кIуакIэхэрэр къэухъумэгъэнхэр ары къэ­кIощтым лъапсэ фэхъу­щтыр», къы­Iуагъ Владимир Путиным.
УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Татьяна Голиковам ныбжьыкIэ политикэмкIэ гъэхъагъэу яIэхэр, лъэпкъ проектыкIэхэр зэрагъэхьазырхэрэр къы­зэфихьысыжьыгъэх. НыбжьыкIэхэм Iоф­шIэн къафэгъотыгъэным, гурыт ыкIи апшъэрэ сэнэхьат гъэсэныгъэ зиIэщт специалист ныбжьыкIэхэм ягъэхьазырын япхыгъэ Iофыгъохэм, ныбжьыкIэхэр наукэми, предпринимательствэми нахь ахэщагъэ хъунхэм тегъэпсыхьэгъэ программэхэр зэрагъэцакIэхэрэм атегущыIагъэх.
АР-м и ЛIышъхьэ зэIукIэм икIэуххэм къатегущыIэзэ, ныбжьыкIэхэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ хэгъэгум амалыбэ зэрэщызэрахьэрэр, ау УФ-м и Президент къыгъэнэфэгъэ пшъэрылъыбэ джыри зэшIохыгъэн зэрэфаер къыхигъэщыгъ. Лъэпкъ проектхэу «НыбжьыкIэхэмрэ кIэлэцIыкIухэмрэ», «Кадрэхэр» зыфиIо­хэрэр мы Iофым фэIорышIэщтых. Волонтерхэм ядвижение зегъэушъомбгъугъэнымкIэ, дзэ-патриотическэ пIуныгъэм­кIэ, унэгъо ныбжьыкIэхэм, ныбжьыкIэ сэнаущхэм, предпринимательхэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ амалыбэ непэ Адыгеим щызэрахьэ.
НыбжьыкIэ парламентым, Урысые кIэлэцIыкIу-ныбжьыкIэ дзэ-патриотическэ движениеу «Юнармием» ишъолъыр штаб, кIэлэцIыкIухэмрэ ныбжьыкIэхэмрэ я Урысые движениеу «Пэрытхэм ядвижение» зыфиIорэм ишъолъыр къутамэ республикэм чанэу Iоф щашIэ. НыбжьыкIэхэр «Единэ Россием» ипартийнэ проектыбэмэ, Iофтхьабзэу «МыВместе», программэу «ЛIыхъужъхэм яуахът» зыфиIохэрэм, шIушIэ Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэм ахэлажьэх, гъот макIэ зиIэ­хэм, хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэм яунагъохэм IэпыIэгъу арагъэгъоты.
Хэбзэ къулыкъухэр яIэпыIэгъоу ныбжьыкIэхэр жъугъэу зыхэлэжьэрэ Iоф­тхьэбзэшхохэр республикэм щызэрахьэх. ГущыIэм пае, Адыгеир бэмышIэу ныбжьыкIэхэм я Дунэе фестиваль хэлэ­жьагъ. НыбжьыкIэ сэнаущхэм язэхахьэу «Фыщт» зыфиIорэр республикэм щызэхащэныр хэбзэ шIагъо хъугъэ.
НыбжьыкIэхэм яамалхэм зыкъызэIуа­хынымкIэ ищыкIэгъэ Iофтхьабзэхэр рес­публикэм щызэрахьэх, федеральнэ IэпыIэгъури къызфагъэфедэ. Гъэсэныгъэм, общественнэ щыIэныгъэм гъэхъа­гъэхэр ащашIынхэмкIэ, яIэнатIэ щылъы­кIотэнхэмкIэ зэфэдэ амалхэр ныбжьыкIэхэм арагъэгъотых. Ащ пае платформэу «Урысыер — амалышIухэр зыIэ­кIэлъ къэралыгъу» зыфиIорэм, проектхэу «Урысыем ипэрытхэр», «Успех каждого ребенка» зыфиIохэрэм амалэу къыда­лъытэхэрэр къызфагъэфедэх.
Лъэпкъ проектэу «Предпринимательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэныр» зыфиIорэм диштэу 2023-рэ илъэсым предприниматель ныбжьыкIи 10-мэ сомэ миллиони 5 аратыгъ. Гупчэу «Сибизнес», АКъУ-м, МКъТУ-м программэ зэфэшъхьафхэр агъэфедэх. Тхьамафэ къэс сэнэхьат гъэсэныгъэ ягъэгъотыгъэным тегъэ­псы­хьэгъэ десэхэр еджапIэхэм ащэкIох. Специалист ныбжьыкIэхэм ягъэхьазырын пае гурыт сэнэхьат гъэсэныгъэ зэрарагъэгъотырэ программэ 60, апшъэрэ гъэсэныгъэ зэрарагъэгъотырэ программи 100-м ехъу республикэм иеджапIэхэм ащагъэфедэх.
АР-м и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, ныбжьыкIэ политикэм ипхырыщын нахь лъэшэу мыгъэ анаIэ тырагъэтыщт. 2023-рэ илъэсым Адыгеир Урысые зэнэкъокъоу «Регион для молодых» зыфиIорэм щатекIуагъ ыкIи 2024-рэ илъэсым Iофтхьабзэу зэрахьащтхэм апае сомэ миллион 76,4-рэ хъурэ субсидие къыфатIупщыгъ. Iахьтедзэу мы илъэсым республикэ бюджетым сомэ миллион 55,1-м ехъу къыхагъэкIыгъ. Джыдэдэм республикэм ныбжьыкIэ гупчэ щызэхащэ.
«Хэгъэгум и Президент къыгъэуцугъэ пшъэрылъхэр дгъэцэкIэщтых, ныбжьыкIэхэм ягукъэкIхэр пхырыщыгъэнхэм тыдэлэжьэщт. Джащыгъум республикэми нахьыбэу хэхъоныгъэ ышIыщт», къы­Iуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.