Top.Mail.Ru

Зэзэгъыныгъэ зэдашIыгъ

Image description

Урысые экспорт гупчэмрэ (РЭЦ) Адыгэ Республикэм и Правительствэрэ язэдэ­лэжьэныгъэ фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэ зэдашIыгъ. Документым кIэтхагъэх АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ РЭЦ-м игенеральнэ пащэу Вероника Ники­ши­намрэ.

Лъэныкъохэм зэдашIыгъэ зэ­зэгъыныгъэм къыделъытэ чIыпIэ компаниехэм къэралыгъо IэпыIэгъу лъэпкъыкIэхэр ягъэгъотыгъэнхэр, предпринима­тельствэ цIыкIумрэ гурытымрэ япхыгъэ экспортерхэм
хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэныр.
Джащ фэдэу шъолъыр прак­тикэ анахь дэгъухэр алъыгъэIэ­сыгъэнхэм, дунэе бизнес-миссиехэр зэхэщэгъэнхэм, респуб­ликэм экспортымкIэ амалэу иIэхэм зя­гъэушъомбгъугъэнымкIэ бзы­лъфыгъэ предпринимательхэм ямэхьанэ зыкъегъэIэтыгъэным зэзэгъыныгъэр афэ­IорышIэщт.
Вероника Никишинамрэ Къум­пIыл Муратрэ зэIукIэгъоу зэдыряIагъэм Iоф зыдашIэщт лъэныкъохэм игъэкIотыгъэу ща­тегущыIагъэх. Адыгэ Респуб­ликэм и Мафэу Урысые экспорт гупчэм щыкIорэм къы­дыхэлъытагъэу ахэр зэIукIагъэх. Республикэм экспортымкIэ амалэу иIэхэм зызэрара­гъэушъомбгъущт шIыкIэр лъэныкъохэм агъэнэфагъ, продукциер IэкIыб къэралыгъохэм ащэнэу агъэхьазыр зыхъукIэ предпринимательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ ахэщагъэхэм уасэхэмкIэ фэгъэкIотэныгъэ афэ­­шIы­­гъэн зэрэфаем тегущыIа­гъэх.
«Адыгеим зэпхыныгъэу дытиIэр зэзэгъыныгъэмкIэ гъэпы­тэжьыгъэ хъугъэ. Тизэдэлэжьэныгъэ ащ нахь зызэрэригъэу­шъомбгъущтым, чIыпIэ компаниехэм, IэкIыб къэралыгъом зипродукцие зыщэ зышIоигъо предпринимательхэм гъусэныгъэ адыряIэным зэрафэIоры­шIэщтым тицыхьэ телъ»,
— ­къыIуагъ Вероника Никишинам. Ащ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, 2023-рэ илъэсым РЭЦ-м республикэм ипредприятии 129-мэ IэпыIэгъу къаритыгъ.
АР-м и ЛIышъхьэ зэIукIэм зэрэщыхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, Адыгеим Урысые экспорт гуп­чэм зэдэлэжьэныгъэу дыриIэм тапэкIи зыригъэушъомбгъу шIоигъу. КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, республикэм ихэбзэ Iэшъхьэтетхэм экспортым изегъэушъомбгъун епхыгъэ Iофыгъохэм лъэшэу анаIэ атыра­гъэты. ГъэрекIо Адыгеим шъо­лъыр экспорт шапхъэхэмкIэ шIыкIэ-амал 13 къызфигъэфедагъ, экспортым предприни­мателыкIэхэр хэщэгъэнхэмкIэ, биз­несым федеральнэ, шъолъыр IэпыIэгъухэр къыратынхэмкIэ мыгъи Iофэу ышIэрэр нахь ыгъэлъэшыгъ.
«РЭЦ-м дэтшIыгъэ зэзэгъыныгъэм къыдыхэлъытагъэу тэ Iоф зыдэтшIэщтыр экспортымкIэ шъолъырым IэпыIэгъоу рагъэгъотырэм зегъэушъомбгъугъэныр, экспортым хэщэгъэ компаниехэр, IэкIыб къэралыгъом ащэрэ продукцие лъэпкъхэр нахьыбэ шIыгъэнхэр ары. ТкIуа­чIэ зэдетхьылIэмэ, Адыгеим экспортымкIэ амалэу иIэхэм ахэдгъэхъон зэрэтлъэкIыщтым сицыхьэ телъ. Ащ ишIуагъэкIэ республикэм ибюджетхэм яха­хъохэр нахьыбэ хъущтых, экономикэми нахь зыкъыIэтыщт», къыIуагъ КъумпIыл Мурат.