Top.Mail.Ru

Сабыибэ зэрысунагъохэм апае

Image description
А. Балабась

Адыгеим анахь мэхьэнэ ин зыщыратырэ лъэныкъохэм ащыщ къэхъухэрэм япчъагъэ хэгъэхъогъэныр. Мы Iофыгъом тегъэпсыхьагъэу тишъолъыр щыпсэухэрэм социальнэ IэпыIэгъоу арагъэгъотыщтым хагъэхъощт.

Ар къыщаIуагъ Адыгэ Рес­публикэм иминистрэхэм я Кабинет иIофшIэгъу зэхэсыгъоу ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрищагъэм. Республикэм ипащэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, социальнэ IэпыIэгъукIэхэмкIэ законопроектхэм шъолъыр парламентым изэхэсыгъоу джырэблагъэ иIэщтым щахэплъэ­щтых.
«Унагъохэу сабый зиIэхэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ къэралыгъом ипащэ къыгъэ­нэфэгъэ пшъэрылъхэр икъоу Адыгеим щагъэцэкIэщтых ыкIи шъолъыр IэпыIэгъухэри ахэм ахагъэхъощтых», — къыкIигъэ­тхъыгъ КъумпIыл Мурат.
Агъэнафэхэрэр:
— зыныбжь илъэс 26-м нэсырэ ным апэрэ е ятIонэрэ сабый къызыфэхъукIэ, зэтыгъоу сомэ мин 25-рэ фэтIупщыгъэныр;
— я 3-рэ ыкIи ащ ыуж къикIырэ сабый къызыфэхъухэрэм шъолъыр ны мылъкоу аратырэм фэдитIукIэ хэгъэхъогъэныр (сомэ мин 50-м ычIыпIэкIэ сомэ мини 100-м нэсэу шIыгъэныр);
— сабыибэ зиIэ унагъохэм илъэс къэс еджэгъу илъэсыкIэм ехъулIэу сомэ мини 5 ятыгъэныр кIэлэцIыкIухэм еджэкIо е спортивнэ шъуашэ афащэфыным пае. Мы IэпыIэгъур илъэсэу тызхэтым арагъэгъотынэу ягухэлъ.

Джащ фэдэу мы илъэсым къулыкъоу «Пункт проката» зыфиIорэм иIофшIэн ыублэщт. Апэрэ щыкIагъэу яIэмкIэ ащ гъот макIэ зиIэ унагъохэм зыфагъэзэн алъэкIыщт. Мы чIыпIэ дэдэхэм комиссионнэ тучанхэр къащызэIухыгъэн гухэлъхэри щыIэх сабыйхэм апае хьап-щып­хэр ачIэлъхэу.
ШъушIэным
пае:

2024-рэ илъэсым иапэрэ мэзих Адыгеим сабый 1952-рэ къыщыхъугъ, мы пчъагъэр икIыгъэ илъэсым ифэдэ уахътэ егъэпшагъэмэ, сабый 45-кIэ нахьыб.
Адыгеим кIэлэцIыкIу зиIэ унагъоу щыпсэурэр мин 53-м ехъу. КIэлэцIыкIухэу шъолъырым исхэм япчъагъэ – мини 109-рэ.
Сабыибэ зэрыс унагъохэм ахэхъо зэпыт, ахэм афэдэу Адыгеим непэ щыпсэурэр унэгъо 8877-рэ. Къэралыгъом ынаIэ зэратетыр зэхашIэным пае ищыкIэгъэ пстэури зэшIуахы. КIэлэцIыкIу зэрыс унагъохэм адэIэпыIэгъэным Адыгеим мы илъэсым сомэ миллиарди 6,6-рэ щыпэIуагъэхьащт. Мылъкур сабыеу къэхъухэрэм апае зэтыгъо ыкIи мазэ къэс афатIупщырэ тынхэм, фэгъэкIотэнхэм, социальнэ зэзэгъыныгъэм игъэцэкIэн апэIуагъэхьащт.
2024-рэ илъэсым УФ-м и Президент и УказкIэ федеральнэ мэхьанэ иIэу ышIыгъ сабыибэ зиIэ унагъохэм ястатус ыкIи яшэс шъхьаIэхэр. Ащ фэдэ унагъохэм къэралыгъо IэпыIэгъур къаратыщт лъфыгъэ анахьыжъэу яIэм илъэс 18 е илъэс 23-рэ мэхъуфэкIэ очнэу еджэмэ.
2025-рэ илъэсым къыщыублагъэу къэралыгъом Iоф щишIэщт лъэпкъ проектыкIэу «Унагъор» зыфиIоу УФ-м и Президент игукъэкIым. Ащ амалышIухэр джыри къытыщтых унагъохэм адэIэпыIэнхэм пае.
МэшIодз Саид.