Top.Mail.Ru

Пшъэрылъ шъхьаIэхэм ягъэцэкIэн

Image description
А. Гусев

Лъэпкъ проектхэмрэ къэралыгъо программэхэмрэ ягъэцэкIэн зэрэкIорэм фэгъэхьыгъэ къэбарым щедэIугъэх АР-м иминистрэхэм я Кабинет изэхэсыгъо. Анахьэу анаIэ зытырагъэтыгъэр социальнэ лъэныкъомкIэ пшъэрылъхэу Урысыем и Президентэу Владимир Путиным Федеральнэ ЗэIукIэм фигъэхьыгъэ Тхылъым къыщигъэнэфагъэхэр ары.
Адыгеим и ЛIышъхьэ социальнэ пшъэ­рылъхэм ягъэцэкIэнкIэ, цIыфхэм ящыIакIэ зыкъегъэIэтыгъэнымкIэ, экономикэм имызакъоу социальнэ лъэныкъомкIи гурыт лэжьапкIэр нахьыбэ шIыгъэнымкIэ Iофыгъоу щытхэм анахьэу къащыуцугъ. АР-м иминистрэхэм я Кабинет и Тхьаматэ игуадзэу – АР-м финансхэмкIэ иминистрэу Виктор Орловым къызэриIуагъэмкIэ, цIыф куп гъэнэфагъэхэм гурытымкIэ ялэжьапкIэ зыкъегъэIэтыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ IофшIэным игъэцэкIэн мы лъэхъаным макIо. Медицинэм ыкIи нэмыкI лъэныкъохэм ащылажьэхэрэм ялэжьапкIэ нахьыбэ шIыгъэным епхыгъэ пшъэрылъ заулэ Адыгеим и ЛIышъхьэ афишIыгъ.
КIэлэцIыкIу ибэхэм зычIэсыщтхэ унэ ягъэгъотыгъэным иIофыгъо зэшIохыгъэ зэрэхъурэм Адыгеим и ЛIышъхьэ ышъхьэкIэ ынаIэ тырегъэты. Илъэсэу икIыгъэм сомэ миллиони 177,5-рэ апэIуагъэ­хьагъ зычIэсыщтхэ унэ 71-у афащэфыгъэхэм. Мы илъэсым джыри унэ 76-рэ къафащэфынэу рахъухьагъ. Чэзыум къыпкъырыкIыхэзэ, мы илъэсым иапэрэ кIэлъэныкъо икIэуххэм атегъэпсыхьа­гъэу фэтэрэу аратыхэрэм япчъагъэ нахьыбэ шIыгъэным телъытагъэу ахъщэ тедзэ къыхагъэкIынэу АР-м и ЛIышъхьэ къулыкъу гъэнэфагъэхэм пшъэрылъ афишIыгъ. Фэтэр 73-рэ къыращэфынэу сомэ миллиони 186-рэ ахъщэ тедзэу къыхагъэкIынэу рахъухьагъ. 2024-рэ илъэсым фэтэри 149-рэ пстэумкIи аратынэу ары зэрагъэнэфагъэр. Мыщ дэжьым къыщыхэдгъэщын ущыпсэуным фытегъэпсыхьагъэу унэ пэпчъ зэрэщытын фаер, ары пшъэрылъэу ЛIышъхьэм къыгъэуцугъэр.
Гъэсэныгъэ ягъэгъотыгъэнымкIэ амалэу щыIэхэм япхыгъэ Iофыгъохэм хэушъхьафыкIыгъэу зэIукIэм анаIэ щатырагъэтыгъ. АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу Евгений Лебедевым къызэриIуагъэмкIэ, еджапIэхэм яигъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьынкIэ илъэситф пIалъэм телъытэгъэ федеральнэ программэм чанэу республикэр хэлажьэ. 2022-рэ илъэсым а программэр ублагъэ хъугъэ. Программэм игъэцэкIэн зыфежьагъэхэм къыщыублагъэу Адыгеим иеджэпIэ 16 агъэцэкIэжьыгъ, еджапIэ пэпчъ мебелыр, зытетхэхэрэ доскэр, шхапIэм чIэт Iэмэ-псымэхэр зэкIэ агъэ­кIэжьыгъэх. 2024-рэ илъэсым джыри еджэпIи 5-мэ игъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьынхэр арашIылIэщтых. КIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм, гурыт сэнэхьат гъэсэныгъэ язытырэ учреждениехэм яшIынкIэ ыкIи ягъэцэкIэжьынкIэ республикэм Iоф гъэ­нэфагъэхэр щызэшIуахых.

А. Гусев


Адыгеим и ЛIышъхьэ министерствэм пшъэрылъ фишIыгъ муниципальнэ образованиехзм яIэшъхьэтетхэр, еджапIэхэм япащэхэр ыкIи псэолъэшIын Iофхэр зыгъэцакIэхэрэр ягъусэхэу рахъухьэгъэ IофшIэнхэм язытетрэ япIалъэрэ икъоу анаIэ атырагъэтынэу.
Ащ нэужым электромобильхэм электричествэр тэрэзэу аIэкIэгъэхьэгъэным пае республикэм федеральнэ IэпыIэ­гъур къызэрэратыщт программэм илъэныкъо зэфэшъхьафхэм зэIукIэм щахэплъагъэх. Илъэсым ыкIэм нэс станцие 30 респуб­ликэм щагъэпсыщт электромобильхэм зыпкъитыныгъэ хэлъэу Iоф ашIэным пае. АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу Шэуджэн Заур къызэриIуагъэмкIэ, инвесторхэм Iоф адашIэ, станциехэр зыдэщытыщт чIыпIэхэр агъэнэфэгъахэх. Мы лъэхъаным зэзэгъыныгъэ 13 зэдашIыгъ. Электромобильхэм Iоф языгъэшIэщт инфраструктурэм епхыгъэ проектхэм япхырыщын мы илъэсым сомэ миллион 82,8-рэ пэIуагъэхьащт. Мы IофшIэным цIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэнымкIэ мэхьанэу иIэм ЛIышъхьэм къыкIигъэтхъыгъ.
Гъогу хъугъэ-шIагъэхэм ахэгъэкIыгъэ­нымкIэ ыкIи гъогур щынэгъончъэнымкIэ пшъэрылъ хэхыгъэхэр республикэм ипащэ къышIыгъэх, социальнэ объектхэм яшIынрэ ягъэцэкIэжьынрэ зэрэкIохэрэм атегущыIагъэх.Проектхэм ягъэцэкIэн лъэныкъорыгъазэу къемыкIолIэнхэу, чIыпIэу къапэIулъхэм язэтегъэпсыхьан, хэкIым иугъоин ыкIи иIущын пэшIорыгъэшъэу егупшысэнхэу пшъэрылъхэр ЛIышъхьэм афишIыгъэх.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу
къытыгъэ къэбархэмкIэ

Тхьаркъохъо Сафыет.