Top.Mail.Ru

Унагъом имэхьанэ агъэлъэшэу

Image description

Унагъом и Илъэс фэгъэхьыгъэ арт-объект Мыекъопэ районым къыщызэIуахыгъ. ЧIыпIэ фэхъугъэр Абдзэхэхьаблэ игурыт еджапI.

Илъэс пчъагъэхэм дэпкъ нэкIэу щытыгъэм унагъом, ащ изыкIыныгъэ, зэныбджэгъуныгъэм, зэгурыIоныгъэм, лъэпкъ зэфэшъхьафхэм язэныбджэгъуныгъэ ыкIи чIыпIэ хъопсапIэхэр къизгъэ­лъэгъукIрэ сурэтхэр атырашIыхьагъэх. Гъэмэфэ зыгъэпсэфыгъоу тефагъ нахь мышIэми, яеджапIэ щыхъугъэ зэхъокIыныгъэр зэрагъэлъэгъунэу кIэлэцIыкIубэ къекIолIагъ ыкIи сурэтхэр агу рихьы-­
гъэх.
— Сурэтхэр иных, дахэх, зэмышъогъух. Нэр агъэгушIо. Ау ахэм мэхьэнэ куухэр ахэлъых. Унагъор хэткIи шъхьаIэ. Зэныбджэгъуныгъэри, зэгурыIоныгъэри ары. Ахэр сурэтхэм тщагъэгъупшэщтэп, — еIо Абдзэхэхьаблэ игурыт еджапIэу N 3-м икIэлэеджакIоу Анаида Лезгановам.
Унагъом и Илъэс фэгъэхьыгъэ мыщ фэдэ арт-объектхэм якъызэIухын зигукъэкIыр мысатыушI организациеу «Талантида» зыфиIорэр ары. «Движение первых» зыфиIорэм иIэпыIэгъукIэ ар гъэцэкIагъэ хъугъэ. Ащ зэхищэгъэ зэнэкъокъум арт-объектхэм яшIынкIэ проектыр хэлэжьагъ ыкIи текIоныгъэр къыщыдихыгъ. Сурэтхэм яшIын сурэтышIхэмрэ волонтерхэмрэ хэлажьэх.
— Унагъом, шIулъэгъум, шъыпкъэныгъэм я Мафэ пэблагъэу арт-объектым икъызэIухын ау сыдми тедгъэфагъэп. Сурэтэу тшIыгъэхэм ары ямэхьанэ шъхьа­Iэр, ащкIэ ар дгъэлъэшы тшIои­гъуагъ. Дэпкьым тешIыхьагъэхэм зэкIэми агузэгу итыр унагъор ары. ЦIыф пэпчъыкIи ищыIэныгъэ ары зэрэщытын фаер: иунагъо чIыпIэ шъхьаIэр ыIыгъын фае, адырэ пстэур ащ къешIэкIыгъ. Арышъ, гупшысэ шъхьаIэу мыщ хэлъыр — пстэури унагъом къыщежьэ, — еIо проектыр зигукъэкIэу, мысатыушI организациеу «Талантидэм» ипащэу Карен Каракьян.


Абдзэхэхьаблэ игурыт еджапIэ къыщызэIуахыгъэ арт-объектыр ятIонэр. Апэрэр къуаджэу Тэхъутэмыкъуае щагъэпсыгъ. Хэгъэгу зэошхом илъэхъан Советскэ Союзым и ЛIыхъужъыцIэ къыз­­фагъэшъошэгъэ тилъэпкъэгъухэм афэгъэхьыгъэр В. КI. Мызэгъым ыцIэ зыхьырэ еджапIэм щагъэпсыгъ. Проектым икIэщакIохэм республикэм ирайонхэмрэ икъалэхэмрэ къызэлъаубытыныр ягухэлъ. ПстэумкIи арт-объекти 9 ащ къыдыхэлъытагъ. Зичэзыур, я 3-р, Мые­къуапэ игурыт еджапIэу N 6-м ща­шIыщт. ЗэхэщакIохэм къызэраIуагъэмкIэ, адыгэ лъэпкъ нэшанэ ащ хэлъыщт.
Анцокъо Ирин.
Сурэтхэр: Iэшъынэ Аслъан.