Top.Mail.Ru

МэфэкI дахэ афызэхащагъ

Image description

Унагъом, шIулъэгъум ыкIи шъыпкъэныгъэм я Мафэ ехъулIэу хэу­шъхьа­фыкIыгъэ дзэ операцием иветеранхэм ыкIи ахэм яунагъохэм мэфэкI Iофтхьабзэ культурэм и Унэу «Гигантым» ащыфызэхащагъ.

Ащ кIэщакIо фэхъугъ фондэу «Хэгъэгум иухъумакIохэр» зыфиIорэм ишъолъыр къутамэ. МэфэкI шъыпкъэ хъунымкIэ фондым IэпыIэгъу фэхъугъэх къэлэ администрациер, Мые­къопэ къэралыгъо технологическэ университетыр ыкIи «Опора России» зыфиIорэм ирес­публикэ отделение.
Унэгъо баиныгъэхэм афэгъэ­хьыгъэ Iофтхьабзэр проектэу «Тиунагъо — Ти ТекIоныгъ!» зы­фиIорэм къыдыхэлъытагъ. Унэгъо зэфыщытыкIэхэр гъэпы­тэгъэнхэм, унэгъо шэн-хэбзэ зэхэтыкIэхэм ямэхьанэ зэрэиныр къыхэгъэщыгъэным, джащ фэдэу хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием иветеранхэм ыкIи яунагъохэм IэпыIэгъу афэхъугъэным, агу къыдэщэегъэным проектыр афэIорышIэ.
Концерт программэм къыды­хэлъытагъэу ветеранхэм яунагъо фэгъэхьыгъэ ролик анахь гъэшIэгъон техыгъэнымкIэ зэнэ­къокъоу «Семейная радуга» зы­фиIорэр рагъэкIокIыгъ. Унэгъуи 7-мэ видеохэр къагъэхьазырыгъэх. Ахэр экранышхомкIэ къэзэрэугъоигъэхэм къафагъэлъэгъуагъэх ыкIи еплъыгъэхэм ямэкъэтынкIэ текIоныгъэр къыдэзыхыгъэхэр къыхахыгъэх.


Зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэм зэкIэми шIухьафтынэу IэрышI нысхъапэхэр аратыгъэх, ахэр зэхэщакIохэм ацIэкIэ гуфэбэныгъэм ыкIи гукIэгъум ятамыгъэ хъугъэх. Ащ нэмыкIэу шъолъыр фондым ыцIэкIэ хьакъу-шыкъу зэхэтхэр аратыгъэх.
Концертым ыуж мэфэкI Iоф­тхьабзэм хэлэжьагъэхэм джыри зы шIухьафтын гушIуагъо къяжэщтыгъ. «Гигантым» ифойе адыгэ ыкIи урыс пщэрыхьапIэхэм яшхыныгъо зэфэшъхьафхэр зытетыгъэ Iанэхэр щагъэуцу­гъэх. Къеблэгъэгъэ пстэуми а шхыныгъо IэшIухэр ауплъэкIунхэ амал яIагъ.
Джащ фэдэу нэпэеплъ сурэт­хэр къэзэрэугъоигъэхэм зы­щытырахын алъэкIынэу чIыпIэ къафагъэхьазырыгъ. ХьакIэхэм ягуапэу мэфэкIыр агу къэзы­гъэкIыжьыщт сурэтхэр зытырахыгъэх.
Мы Iофтхьабзэр мэфэкI дахэ зэрафэхъугъэм имызакъоу, фон­дэу «Хэгъэгум иухъумакIохэр» зыфиIорэм къыдеIэрэ къулы­къу­хэр игъусэхэу хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием иветеран­хэм яунагъохэм лъэныкъо зэ­фэ­шъхьафхэмкIэ IэпыIэгъу зэра­фэхъухэрэм изы шыхьат хъугъэ.
Iэшъынэ Сусан.
Сурэтхэр: фондэу «Хэгъэгум иухъумакIохэр».