Top.Mail.Ru

ЛIыф Хъалидэ фэгушIуагъэх

Image description

Къуаджэу ШэхэкIэй щыпсэурэ ЛIыф Хъалидэ Орзэмэс ыкъом, зэлъа­шIэрэ цIыф хъупхъэм, бэмышIэу илъэс 75-рэ зэрэхъугъэр хигъэунэфыкIыгъ.

Къуаджэу ШэхэкIэе ЦIыкIум Хъалидэ къыщыхъугъ, илъэсыбэрэ ШэхэкIэе къоджэ коим иадминистрацие Iоф щишIагъ, совхозэу «Победэм» щылэжьагъ, предпринимательствэм пылъыгъ. Илъэс 30-м ехъурэ шапсыгъэхэм я «Адыгэ Хасэ» чанэу хэлэжьагъ, илъэс 20-рэ ТОС-у «ШэхэкIэй» зыфиIорэм пэщэныгъэ дызэрихьагъ. Къуа­джэхэу ШэхэкIэйрэ ШэхэкIэе ЦIыкIумрэ чIыпIэ зыгъэIоры­шIэжьынымкIэ якъулыкъухэр
ащ хэхьэх. Хъалидэ теубыта­гъэу хэлъымрэ игуетыныгъэрэ яшIуагъэкIэ псэупIэ зэфэшъхьафхэм ясоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэкIэ ыкIи язэтегъэ­псыхьанкIэ мэхьанэшхо зиIэ проектипшI пчъагъэ зэшIуахыгъ. Лъэпкъыбзэм, культурэм, шэн-­хабзэхэм якъэухъумэнкIэ анахь Iофыгъо инэу къэуцухэрэм язэшIохынкIэ пэщэныгъэ зэри­хьагъ.
Гуетыныгъэ ин фыриIэу илъэ­сыбэрэ Iоф зэришIагъэм пае ЛIыф Хъалидэ къэралыгъо тыныбэ къыфагъэшъошагъ. Ахэм ащыщых медальхэу «IофшIэным иветеран», «Къалэу Шъачэ ихэхъоныгъэ иIахь зэрэхишIы­хьагъэм пае», «ЧIыпIэ общест­веннэ зыгъэIорышIэжьыным чанэу зэрэхэлэжьагъэм пае» зыфиIохэрэр, джащ фэдэу­ ­щытхъу тамыгъэу «Шъачэ щыщ­хэм агъэлъэпIэрэ цIыф» зыфиIорэр, рэзэныгъэ тхылъхэр ыкIи нэмыкIхэр бэу къыфагъэшъошагъэх.
Хъалидэ лъфыгъищ иI, пхъо­рэлъф шъэожъыехэр 6 мэхъух, пшъэшъэжъыехэр — 4.
Адыгэ Хасэм ыкIи ТОС-у «ШэхэкIэй» зыфиIорэм и Совет хэтхэр, гъэзетэу «Шапсыгъэм» иредакцие Iутхэр, къалэу Шъачэ, ПсышIопэ районым ыкIи ШэхэкIэе къоджэ коим яадминистрациехэм
япа­щэхэр гуфэбэныгъэ хэлъэу ЛIыф Хъалидэ къыфэгушIуагъэх.
Псауныгъэ пытэ, щыIэкIэшIу уиIэнэу, бэгъашIэ ухъунэу ты­п­фэлъаIо, Хъалид!