Top.Mail.Ru

Тын лъэпIи 5-ри къахьыгъ

Image description

Ростов-на-Дону щыкIогъэ Урысые фестиваль-­зэнэкъокъоу «Сэнаущхэм ядунай» зыфиIорэм гъэ­хъагъэ хэлъэу зыкъыщигъэлъэгъуагъ къуаджэу ШэхэкIэй иансамблэу «Шапсыгъэ нартхэр» зыфиIорэм.

ЗэхэщакIохэм зэрэхагъэу­нэфыкIыгъэмкIэ, Дунэе фес­тиваль-зэнэкъокъоу «Сэнаущ-
хэм ядунай» зыфиIорэр ныбжьыкIэхэм ятворческэ амалхэр къагъэлъэгъонхэмкIэ, амы­шIэщтыгъэ цIыфхэм нэIуасэ афэхъунхэмкIэ, мыщ фэдэ
проект инхэм ахэлэжьэнхэм гуетыныгъэ фыряIэу екIолIэнхэмкIэ амал дэгъоу щытыгъ. ЦIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм якультурэ къэухъумэгъэнымкIэ ыкIи хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ, къошныгъэ зэфы­щытыкIэу лъэпкъхэм азыфагу илъхэр гъэпытэгъэнхэмкIэ ащ фэдэ Iофтхьабзэхэм мэхьэнэ ин яI.
КIэлэцIыкIу къэшъокIо купыр творческэ зэнэкъокъум чанэу хэлэжьагъ. Урысыем ишъолъырыбэмэ къарыкIыгъэ ансамблэ анахь дэгъухэр ащ къекIолIэ­гъагъэх. Къэшъуитфэу кIэлэ­цIыкIухэм къашIыгъэхэр лъэшэу агу рихьыгъэх. Ахэр зыгъэхьазырыгъэхэр Лые Артуррэ Аксанэрэ. ЗэлъашIэрэ хореографэу Евгений Папунаишвили осэшIхэм тхьамэтагъор адызэрихьагъ.
Анахь тын лъэпIи 5-у агъэнэфагъэр зэкIэ тэ къэт­хьыгъ, — къыIуагъ коллективым ипащэу Лые Артур. — «Ислъамыер», «ХьакIулащэр», «ЗэфакIор» ыкIи «Къушъхьэ къашъор» а I-рэ шъуашэ зиIэ дипломхэмкIэ хагъэунэфыкIыгъэх. «Убых къашъор» анахь агу рихьыгъэхэм ащыщыгъ ыкIи фестивалым итын лъапIэГран-при къыхьыгъ. Ижъырэ адыгэ къашъохэм ацIэхэр лъэшэу къыраIохэзэ, цIыфэу яплъы­хэрэр Iэгу теохэзэ, осэшI купым хэтхэм кIэлэцIыкIухэм дип­ломхэр, нэпэеплъ шIухьафтынхэр, кубокхэр къаратыжьыгъэх. Мы къэшъокIо купым изичэзыу гъэхъэгъэшхоу ар плъытэн плъэкIыщт. Мылъку IэпыIэгъу къытэзытыгъэхэм лъэшэу тафэраз. Ахэр: Хъущт Айдэмыр, Ныбэ Рустам, Бастэ Айдэмыр ыкIи Картозия Ас­тамур. Джащ фэдэу дгъэсэрэ кIэлэцIыкIухэм янэ-ятэхэми яшIуагъэ къытагъэкIыгъ. ЗэкIэми тафэраз.

НэкIубгъор зыгъэхьазырыгъэр Ныбэ Анзор.

Сурэтхэр авторым къытIэкIигъэхьагъэх.