Top.Mail.Ru

Типшъашъэхэм тагъэгушIуагъ

Image description

Урысыем и Кубок икъыдэхынкIэ зэнэкъокъоу Тульскэ хэкум щыкIуагъэм Адыгеим испортсменкэ куп щатекIуагъ.

Республикэ спорт еджапIэр къэзыухыгъэхэу, спортымкIэ мастерэу Елизавета Арчибасовар, спортым имастерынымкIэ кандидатхэу Анастасия Могилевскаяр, Диана Гейко зыхэхьэрэ командэм ипIа­лъэм къыпэу къызэпэчъэныр къыухыгъ. Зэнэкъокъум командитIу ныIэп хэлэжьагъэр. Адыгеим щыщ пшъашъэхэр яплIэнэрэ къекIокIыгъом Омскэ хэкум испортсменкэхэм апэ щишъыгъэх. Такъи­къи 3-рэ нэгъэупIэпIэгъу 43-кIэ ахэм текIоныгъэр къыдахыгъ.
Елизавета Арчибасовар Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу Респуб­ликэу Беларусь ичемпионатэу къалэу Гродно щыкIорэм джыдэдэм хэлажьэ. Километри 124-м апэ ишъыгъэр Рес­публикэу Беларусь щыщ Анна Терех ары. Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэт Валерия Захаркинам я 5-рэ, Елизавета Арчибасовам я 7-рэ чIыпIэр къыдахыгъ.