Top.Mail.Ru

Нэхаехэм текIоныгъэр къыдахыгъ

Image description

Унагъом, шIулъэгъум, шъыпкъэныгъэм я Мафэ ехъулIэу лIэкъо футболымкIэ зэнэкъокъу къуаджэу Очэпщые щыкIуагъ.

Теуцожь районымкIэ лIэкъуи 6 – Делэкъохэм, Кушъухэм, Нэхаехэм, Тхьаркъуахъохэм, Уджыхъухэм, Шэуджэнхэм ялIакъо щыщхэр ащ хэлэжьагъэх. Командэ пэпчъ ешIэгъуи 5 иIагъ. Нэхаехэм текIоныгъэр къыдахыгъ. ГъэрекIуи ахэр ары текIогъагъэ­хэр. Тхьаркъуахъохэм ялIакъо ятIонэрэ, Делэкъохэм я 3-рэ чIыпIэр аубытыгъ. Физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ Теуцожь район отделым ишIухьафтынхэр хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр зыхьыгъэхэм афагъэшъо­шагъэх.