Top.Mail.Ru

Урысые гъэмэфэ универсиадэр

СамбэмкIэ я IX-рэ Урысые гъэмэфэ универсиадэм ифинал Уфа щыкIуагъ. Хэгъэгум иапшъэрэ еджэпIэ 18-мэ ачIэс самбисти 150-м ехъу ащ хэлэжьагъ.

Тэхъутэмыкъое районым щыщ Кобл Рэмэзан физическэ культурэмкIэ, спортымкIэ ыкIи зекIонымкIэ Пшызэ къэралыгъо университетым икомандэ хэтэу зэбанэм, текIоныгъэ къыдихыгъ. Зигугъу къэтшIыгъэ университетым хагъэунэфыкIырэ чIыпIи 10: апэрэ чIыпIи 4, ятIонэрэ чIыпIи 5, ящэнэрэ чIыпIэу зы къыхьыгъ. Физическэ культурэмкIэ, спортымкIэ, зекIонымкIэ Пшызэ къэралыгъо университетым а 1-рэ чIыпIэр финалым къыщихьыгъ. ЯтIонэрэ чIыпIэр физическэ культурэмкIэ, спортымкIэ ыкIи зекIонымкIэ Поволжскэ къэралыгъо университетым (Республикэу Татарстан), ящэнэрэр – физическэ культурэмкIэ, спортымкIэ ыкIи псауныгъэмкIэ Лъэпкъ къэралыгъо университетэу П.Ф. Лесгафт (Санкт-Петербург) ыхьыгъ.