Top.Mail.Ru

Спорт къэбархэм яIотэкIуагъ

Image description

Мы тхьамафэу икIырэм ихъугъэ-шIагъэхэм ащыщ спортивнэ журналистым и Мафэ зэрэхагъэунэфыкIыгъэр. Спортым ылъэныкъокIэ гъэхъагъэу ашIыхэрэр къиIотыкIыгъэнхэмкIэ къэбарлъыгъэIэс амалхэм акIуачIэ гъунэнчъ. Республикэ гъэзетэу «Адыгэ макъэм» иобозревателыгъэу ЕмтIылъ Нурбый а пшъэрылъыр дэгъоу илъэс пчъагъэхэм ыгъэцэкIагъ ыкIи ащ фэгъэхьыгъэу ар дэгъоу зышIэщтыгъэхэм ишIэжь агъэлъапIэ.

НыбжьыкIэхэм яIэпэIэсэныгъэ хагъахъозэ кIуачIэр зыщапсыхьэрэ Адыгэ республикэ спорт еджапIэу N 2-м ипащэу, Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренерэу Хъот Юныс къызэриIуагъэмкIэ, успортивнэ журналистыныр сэнэхьат гъэшIэгъон ыкIи къины. Къэзыгъэ­хьылъэрэр непэ спорт лъэпкъ зэфэшъхьафхэмкIэ зэнэкъокъуи 3 — 4 къалэм щырекIокIын зэрилъэкIыщтыр ары, ахэм районхэри къахэхьажьых. ЗэкIэми уалъыIэсын, уалъыплъэн фае. УщымыIагъэу, умылъэгъугъэр зыгорэм къыIотагъэмкIэ икъоу птхыжьын плъэкIыщтэп.


КъыкIэзгъэтхъымэ сшIоигъу ЕмтIылъ Нурбый спортивнэ журналист шъыпкъэу ыгукIи ыпсэкIи зэрэщытыгъэр. Чэщи мафи имыIэу лъэсэу къекIокIызэ, ар спорт лъэпкъ зэфэшъхьафхэмкIэ зэхащэрэ зэнэкъокъу пстэуми ахэлажьэщтыгъ. Лъэпкъым ищытхъу, спортсменхэм ягъэхъагъэхэр къыхигъэщхэзэ итхыгъэхэр ыгъэ­псыщтыгъэх. Ахэм ацIэхэр гъэзетымкIэ, телевидениемкIэ, радиомкIэ ятымыIохэмэ, ежь зыхэт куп закъохэм анэмыкI зыми ышIэщтхэп. ЕмтIылъ Нурбый зымышIэрэ спортми, культурэми ахэтэп. Анахь цIыкIухэм къащегъэжьагъэу нахьыжъхэм анэсыжьэу зэкIэми алъыIэсыщтыгъ, зы гущыIэухыгъэ нахь мыхъуми ягъусэжьэу ясурэт дахэу тырихыгъэхэр гъэзетым къыригъахьэщтыгъэх. Ыпсэ IофшIэным дыхэлъэу щытыгъ, тэ, самбистхэмкIэ, дзюдоистхэмкIэ лъэшэу тыфэраз. Ащ ишыхьат мары бэмышIэу Нурбый ишIэжь фэгъэхьыгъэу дзюдомкIэ зэнэкъокъоу редгъэ­кIокIыгъэри, къыхигъэщыгъ Хъот Юныс.
Джащ фэдэу Юныс къыIуагъ спортыр икъоу, дэгъоу респуб­ликэм икъэбарлъыгъэIэс амалхэм зэкIэми къызэратырэмкIэ зэрафэразэр. Хъот Юныс илъэс 36-м ехъоу тренерэу Iоф зыщишIагъэм къыкIоцI спорт Iофтхьабзэу, зэнэкъокъоу зыхэлэжьагъэхэр зэкIэми уасэ афашIызэ, спорт журналистхэм цIыфхэм зэралъагъэIэсыгъэр къыхигъэщыгъ.


Общественнэ организациеу «Адыгэ Хасэм» итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан ЕмтIылъ Нурбый дэгъоу зышIэщтыгъэхэм ащыщ.
Адыгеим имызакъоу, нэ­мыкI шъолъырхэм ащыщхэми Нурбый спортивнэ журналистэу, сурэттех бэлахьэу зэрэщытыгъэр дэгъоу ашIэ. Адыгэ ХасэмкIэ лъэшэу ишIуагъэ къытэкIыщтыгъ, Хэса­шъхьэми хэтыгъ, тиIофшIагъэхэр зэкIэ дахэу зэгъэкIугъэхэу гъэзет нэкIубгъохэм къащыриIотыкIы­щтыгъ. Сэ зэрэсшIэрэмкIэ, Нурбый спортыр лъэшэу икIэсагъ. Зы зэнэкъокъу, зы спорт Iоф­тхьабзэ блимыгъэкIэу, командэхэм ахэтхэр зэкIэ ышIэхэу щытыгъ. ЕшIэгъухэр, зэнэкъокъухэр зыщыIэщтхэм алъыплъэ­щтыгъ, уеуп­чIымэ, ащыхъурэ-ащышIэрэр къы­пфиIуатэщтыгъ. А зэпстэуми адакIоу псэ зыпыт сурэт дахэхэр атырихыщтыгъ. Тэ Нурбый лъэшэу тикIас, тыгу хэкIы

къызэрэтхэмытыжьыр, лъэшэу къытщэкIэ, хигъэунэфыкIыгъ ЛIымыщэкъо Рэмэзан.
«Адыгэ Хасэм» итхьаматэ къы­зэриIуагъэмкIэ, Нурбый ишIэжь агъэлъапIэзэ, спорт зэнэкъокъоу фызэхащэщтыр общественнэ организацием хэтхэр зытыраубытэщт­ ­мафэм тегущыIэхэзэ, зэлъашIэрэ спортсменхэу Беданэкъо Рэмэзанрэ Бастэ Салимрэ а гупшысэр зыдаIыгъэу закъыфагъэзагъ. Ащ тетэу спорт зэIукIэгъу дахэ мэкъуогъум и 1-м редгъэкIокIыгъ. Джы къыкIэлъыкIощт илъэсхэми Адыгэ Хасэр икIэщакIоу, дзюдомкIэ зэнэкъокъум пылъ тхьапэхэм ягъэхьазырын Хъот Юныс ыпшъэ илъэу ащ ишIэжь фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъухэр рагъэкIокIызэ ашIыщт.
ЕмтIылъ Нурбый ишIэжь фэгъэхьыгъэу дзюдомкIэ зэнэкъо­къур мэкъуогъум иапэрэ зыгъэ­псэфыгъо мафэ тефэу зэхатщэзэ тшIынэу тетыубытагъ. Илъэс 18 мыхъугъэ спортсмен ныбжьыкIэхэр ары ащ хэлэжьэщтхэр. Мыгъэрэ зэIукIэгъоу рекIокIыгъэм изэхэщэн ежь Нурбый иIахьылхэр, гъэзетэу «Адыгэ макъэр» къыхэ­лэжьагъэх, пстэуми «тхьа-­
шъуегъэ­псэу» ятэIо,
къыIуагъ ­ЛIымыщэкъо Рэмэзан.
Iэшъынэ Сусан.
Сурэтхэр: Iэшъынэ Аслъан