Top.Mail.Ru

Дунэе зэнэкъокъу

Image description

Адыгеим идзюдоист ныбжьыкIэхэм я IV-рэ дунэе зэнэкъокъоу
Тыркуем щыкIорэм медали 2 къыщахьыгъ.

ДзюдомкIэ Олимпийскэ чемпионэу Озкан Хусейн ыцIэкIэ зэхащэрэ зэнэкъокъухэр 2024-рэ илъэсым бэдзэогъум и 2-м щегъэ­жьагъэу и 8-м нэс провинциеу Коджаэли ит къалэу Измит щыкIощтых. Дунаим ихэгъэгу зэфэшъхьафхэм къарыкIыгъэ спортсменхэр ащ хэлажьэх. Илъэс 16-м нэс зыныбжь спортсмен 15 Адыгеим ыцIэкIэ ащ щыбэ­нэщт. Апэрэ мэфитIум тидзюдоист ныбжьыкIэхэм джэрз медалитIу къахьыгъ.
АнахьыкIэхэм якупкIэ (2013 — 2015-рэ илъэсхэм къэхъугъэхэмкIэ) Хьакурынэ Дау­тэрэ (кг 34-рэ къещэчы) Юрий Щетинкорэ (кг 46-рэ къещэчы) я 3-рэ чIыпIэр къыдахыгъ. КIэлэ батырхэм дзюдомкIэ республикэ спорт еджапIэу Я. Къ. Коблым ыцIэ зыхьырэм зыщагъасэ. Ахэр зыгъэхьазырыгъэхэр Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Хьакурынэ Дамир.