Top.Mail.Ru

Тикомандэхэр чаныгъэх

Image description

Адыгеим щыщ къэгъэнэ­жьэкIо ныбжьыкIэхэр Астрахань хэкум щы­кIо­гъэ зэнэкъокъухэм къащыхэщыгъэх.

Адыгеим щыщ къэгъэнэ­жьэкIо ныбжьыкIэхэр Астрахань хэкум щы­кIо­гъэ зэнэкъокъухэм къащыхэщыгъэх.

Къыблэ федеральнэ шъолъырым изэнэкъокъоу «Школа безопасности-2024» зыфиIорэр Наримановскэ районым щаухыгъ. АщкIэ гухэлъэу яIагъэр щынэ­гъончъэу зэрэзекIощтхэ, чIыпIэ зэжъум къикIыжьынхэ зэралъэ­кIыщт шIыкIэхэм ныбжьыкIэхэр афэгъэсэгъэнхэр, ахэм япсау­ныгъэ агъэпытэн зэрэфаер агурыгъэIогъэныр ары.
КIэлэцIыкIухэм гъэсэныгъэ те­дзэ зыщарагъэгъотырэ республикэ гупчэм икоманди 2 Адыгеим ыцIэкIэ ащ хэлэжьагъ. Ахэм илъэс 12-м къыщегъэжьагъэу 16-м нэс аныбжьыгъ. Мэфи 5 кIогъэ зэнэкъокъухэм къэгъэнэжьын-­лъыхъон Iофхэр кIэлэцIыкIухэм ащызэрахьагъэх, машIом игъэ-
кIо­сэжьын ыкIи нэмыкI Iофтхьа­бзэ­хэм ахэлэжьагъэх. Командэ пстэуми ухьазырыныгъэ дэгъу къызэрагъэлъэгъуагъэр осэшIхэм хагъэунэфыкIыгъ.
Адыгеим икъэгъэнэжьэкIо цIыкIухэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр мыщ къыщахьыгъэх. УдыкIэко Азэматрэ Лариса Егоровамрэ агъэсэхэрэ, анахьыжъхэм якуп хэт Данил Каракян, Никита Лит­виненкэм, Григорий Осадченкэм, Савелий Поповым, Максим Соломкиным, Анна Бажинам, Анастасия Комиссаренкэм, Марга­рита Погодинам ятIонэрэ чIыпIэр къахьыгъ. Ахэм къатекIогъэ за­къор Таганрог къикIыгъэ командэр ары.
АнахьыкIэхэм якуп ящэнэрэ чIыпIэр ыубытыгъ. Шэуджэн Алыйрэ Наталья Пахомовамрэ агъэсэхэрэ БжьэшIо Мурадин, Ми­хаил Ефименкэм, Нэныжъ Бислъан, Матвей Оглоблиным, Александр Осадченкэм, Екатерина Ивановам, НэмытIэкъо Лаурэ, Валерия Скиба тыжьын медаль къафа­гъэшъошагъ.