Top.Mail.Ru

Спортым имэхьанэ къаIэты

Image description

Спорт марафонэу «Урысыем ыкIуачI» зыфи­Iорэр мэкъуогъум и 1-м къыщегъэжьагъэу зэ­рэхэгъэгоу щэкIо.

Ащ изэхэщакIох партиеу «Еди­нэ Россиемрэ» Урысые Феде­рацием спортымкIэ и Министерствэрэ. Ныбжьэу иIэм емылъытыгъэу, хэти ыпкIэ хэмылъэу ма­рафоным хэлэжьэн ылъэкIыщт. Ащ пае зыфэе
джэгукIэр къыхихын, Iофтхьабзэм исайт зыщаригъэтхын фае.
Марафоным къыдыхэлъытагъэу республикэ стадионэу «Зэкъошныгъэм» стритболымкIэ кIэух зэ­нэкъокъухэр щыкIуагъэх. Адыгэ къэралыгъо университетым физическэ культурэмкIэ ыкIи дзюдомкIэ иинститут истудентхэр ахэм ахэлэжьагъэх. Партиеу «Единэ Россиемрэ» АР-м физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитетрэ ахэр зэхэзыщагъэхэр. Партиеу «Единэ Россием» икъотэгъухэм я Адыгэ шъолъыр совет итхьамэтэгъоу Анатолий Коршуновым зэнэкъо­къухэр къызэIуихыгъэх.
«Непэ спортым мэхьанэшхо етэты, мыщ фэдэ зэнэкъокъухэр партием инароднэ программэхэм ягъэцэкIэн фэIорышIэх. Мы спортсменхэм атегъэпсы­хьэгъэ зэнэкъокъухэр зэрэзэхащэрэм спортым мэхьанэу иIэм нахь зыкъырегъэIэты»,
къы­Iуагъ ащ.
«Пегасы», «ИФК» зыфиIорэ командэхэм ахэхьэрэ кIалэхэр зызэдешIэхэм, апэрэхэр ары те­кIоныгъэр къыдэзыхыгъэр. «ИФК-м» ибзылъфыгъэ командэ «Импульсым» текIуагъ, дышъэ медаль къыфагъэшъошагъ.
Марафонэу «Урысыем ­ыкIуачI» зыфиIорэр шышъхьэIум и 10-м — физкультурникым и Мафэ зэраухыщтыр къэIогъэн фае. ВолейболымкIэ, футблымкIэ, шахматымкIэ зэнэкъо­къухэм джыри шъуяплъын шъу­лъэкIыщт.