Top.Mail.Ru

«НэмыкI IофшIэнсфэшIэн Iоу сшIэрэп»

Image description
АР-м и Къэралыгъо автоинспекцие

Гъогур тищыIэныгъэ изы Iахьэу, зы чIыпIэм уикIынышъ, адрэм узэрэнэсыщтым иамалэу бэмэ алъытэ. Джащ фэдэу гъогум техъу­хьэрэ хъугъэ-шIагъэхэми, чIыпIэу узэрыфэн плъэкIыщтхэми еплъыкIэу хэти афыриIэр зэфэшъхьаф.

Ау щыIэх зисэнэхьат ащ езыпхыгъэ цIыфхэр, ащ тетхэу Iоф зышIэхэрэр. Гъогум телъ щыIэныгъэ жъотым ыгузэгу итэу илъэси 10-м ехъугъэу Iоф щызышIэрэ Нэфышъ Мурат мэфэкIым ипэгъокIэу гущыIэгъу тыфэхъугъ.
Ар гъогу патруль къулыкъум ихэушъхьафыкIыгъэ батальон иротэу N 1-м иинспектор, полицием истаршэ лейтенант. Мы сэнэхьатым ыгу фэщагъэу къы­фэкIуагъ. Адыгэ республикэ гимназиер къызеухым апшъэрэ гъэсэныгъитIу зэригъэгъотыгъ — юридическэр ыкIи къэралыгъо гъэIорышIэныр. Нэужым ыныбжьыкIэ къытефэрэ дзэ къулыкъур ыхьыгъ ыкIи джыри гимназием чIэсызэ ыгукIэ зыдиIыгъыгъэ сэнэхьатыр къыхи­хыгъ.
Сшынахьыжъ илъэс пчъа­гъэрэ гъогу инспекторэу Iоф ышIагъ. Ишъуашэхэр унэм илъхэу слъэгъущтыгъ ыкIи ахэр сыгу рихьыщтыгъэх. IофшIэнэу агъэцакIэрэм фэгъэхьыгъэуи къэбархэр къыIуатэхэу хъу­щтыгъ, къиныгъоу хэлъхэри зэхэсхыщтыгъ. Ары теубытагъэ хэлъэу Къэралыгъо автоинспекцием сызыкIэкIуагъэр. СищыIэныгъэ мы сэнэхьатым зэреспхыгъэм зы мафи сырыкIэ­-
гъо­жьэу къыхэкIыгъэп, ары па­кIошъ, джы нэмыкI IофшIэн сфэшIэн Iоу сшIэрэп,
къыхи­гъэщыгъ Нэфышъ Мурат.
Джырэ дунаим инспекторэу гъогум утетыныр псынкIагъоп. Гъогу зекIоным зызэриушъомбгъурэм къыхэкIэу Iофэу ашIэ­рэр мафэ къэс нахь къин мэхъу. Хэбзэгъэуцугъэхэм зэхъокIыныгъэхэр бэрэ зэрафэхъурэм фэшI ахэм яшIэныгъэхэм ахагъэхъон фаеу мэхъу. Чэщи мафи, ощхи оси ямыIэу гъогум къин щыхэ­фэгъэ цIыфхэм IэпыIэгъу афэ­хъунхэм фэхьазырых. Мурат Iоф зишIэрэр бэшIагъэ пфэIощтэп, ау гъогум утетэу къулыкъу пхьынымкIэ а илъэсхэр макIэп.
Мы сэнэхьатым угукIэ уфэ­мыщагъэу Iоф рыпшIэшъущтэп. Теубытагъэ пхэлъэу, шэн пытэ уиIэу щытмэ — ухэзэ­гъэщт. Мэхьанэ зиIэри нахьыжъхэу, илъэс пчъагъэм мы къулыкъум Iоф щызышIагъэхэм къыуаIорэм уедэIун зэрэфаер ары. Сызгъэсагъэхэм яушъый­хэм сарыгъуазэзэ непи сэзекIо. ЦIыфыгъэ шапхъэхэм садэмыхэу Iоф зэрэсшIэщтым, пшъэ­рылъэу тиIэхэр зэрэзгъэцэкIэщтхэм сапылъ, хигъэунэфыкIыгъ тигущыIэгъу.
ХэткIи шъэфэп гъогу-патруль къулыкъум иIофышIэхэм еплъы­кIэ зэфэшъхьафхэр зэрафыря­Iэхэр. Зыхэм яIоф зэрэмы­псын­кIэр къагурыIозэ, лъытэныгъэ афашIы, адрэхэм ахэр ямыкIа­сэхэу, дэйкIэ ягугъу ашIы. Нахь къиныжь хъурэр Адыгеим фэдэ республикэ цIыкIоу бэхэр зыщызэрэшIэхэрэм хабзэм тетэу цIыфхэм уащыдэзекIоныр ары.
Шъхьэихыгъэу къэпIон зы­хъукIэ, лажьэ зиIэу къэдгъэу­цухэрэм ащыщхэм пшъэдэкIыжь ятымыгъэхьэу къыхэкIы. Ныбжьышхо зиIэу машинэр зезы­фэрэм ымышIахэу хэукъоныгъэ горэ ышIыгъэмэ, ащ зышIоб­гъэнэныр тэрэз хъурэп. Джащ фэд, водительскэ удостоверением рыщыIэхэми тарехьылIэ. Ащ къикIырэр иIофшIэнкIэ ащ зэрепхыгъэр, иунагъо зэрэриIыгъыр ары. Ау ащ къикIырэп ащ фэдэр ешъуагъэу рулым Iусэу, е ыпэ къикIырэ автомобилым игъогу техьагъэу, е щынэгъо ин зыхэлъ хэукъоныгъэ зезыхьагъэм фэдгъэгъоу. Инспекторхэми шэпхъэ ыкIи хэбзэ гъэуцугъэхэм атетэу Iоф ашIэ, ащкIэ пшъэдэкIыжь гъэнэфагъэ ахьы,къыхигъэщыгъ Мурат.
Чэщи мафи гъогум къулы­къур щызыхьырэ тигущыIэгъу цIыф зэфэшъхьафыбэм аIокIэ. Шъыпкъэ, ахэр анэгукIэ зэрэзэфэмыдэхэм фэд яшэнкIи зэтекIых. Мурат къызэриIуагъэмкIэ, нэмыкI шъолъыр къикIыгъэхэр якъэгущыIакIэкIэ псынкIэу къа­шIэх, хэбзэгъэуцугъэхэм дэх ямыIэу ахэр арэгъуазэх. Нэбгырабэу зэуалIэхэрэм ащыщых машинэм къикIэу къяхъонхэрэри, гущыIэ дахэхэр къапэзы­гъохыхэрэри.
ЗэкIэми зэфэдэу тэ тафы­щытын фае. ЩэIагъэ, пытагъэ, шъхьэкIэфэныгъэ адызетхьаным тафагъасэ. Ащ дакIоу, хэбзэгъэу­цугъэу къежьэхэрэр икъу фэди­зэу инспекторым ышIэнхэу щыт. Интернетэу щыIэныгъэм джы пытэу хэуцуагъэм шIуагъи, дэйи къыхьырэр макIэп. Социальнэ хъытыухэм бэ арытлъагъорэр, къэбарэу къихьыхэрэми джы уафэхьазырынэу щыт,еIо Нэфышъ Мурат.
ТизэдэгущыIэгъу илъэхъан тызлъыIэсыгъэхэм ащыщ ти­гъогухэм къатехъухьэрэ хъугъэ-­шIагъэхэм япчъагъэ зэрэха­хъорэр. Лъапсэу ащ яIэр зэфэшъхьаф, нахьыбэрэмкIэ гузэ­жъонхэм, псынкIэу зэрэзе-
кIо­хэрэм ахэр къахэкIых. ЗэкIэри ехьыжьагъэхэу мачъэх, гъо­гум шъхьэкIэфэныгъэ щызэфыряIэп.
ГъогурыкIоныр щынэгъончъэ­ныр, ащ хэлажьэхэрэм ящыIэныгъэ ыкIи япсауныгъэ къэу­хъумэгъэнхэр автоинспекцием ипшъэрылъых. ЯIофшIэн шIуагъэ къытэу зэрэлъагъэкIотэщтым инспекторхэр мыпшъыжьхэу ыуж итых. Водительхэми, лъэс­рыкIохэми, ежь къулыкъушIэхэми язекIуакIэ, азыфагу илъ зэфыщытыкIэр зынэсырэр хэти изэхэшIыкI къызихьыкIэ, Iофыгъоу къэуцухэрэр нахь макIэ хъущтых.
Гъэзетым иамал къызфи­гъэфедэзэ, непэрэ мэфэкI ма­фэмкIэ тигущыIэгъу иIофшIэ­гъухэм, ветеранхэм (ахэр зыщагъэгъупшэхэрэп) афэгушIо. Псауныгъэ пытэрэ кIуачIэрэ яIэхэу, зэрэдэкIыгъэхэм фэ-
дэу яунагъохэм къагъэзэжьэу, ядунай мамырэу щыIэнхэу афэ­лъаIо.
Iэшъынэ Сусан.