Top.Mail.Ru

ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къахьыгъэх

Image description

2024-рэ илъэсым мэкъуогъум и 25 — 28-м Респуб­ликэу Беларусь икъалэу Гродно СССР-м изаслуженнэ тренерэу П. И. Савицкэм ишIэжь фэ­гъэхьыгъэ зэнэкъокъур щыкIуагъ.

Атлетикэ онтэгъумкIэ Урысыем ихэшы­пыкIыгъэ купэу илъэс 15 — 20 зыныбжь кIалэхэр зыхахьэрэр ащ хэлэжьагъ. Мыекъопэ къэралыгъо гуманитар техническэ колледжым истудентхэу ЩэшIэ Рустамрэ Дмитрий Шмаринымрэ мы зэнэкъокъум гъэ­хъэгъэшхохэр щашIыгъэх. Килограмм 96-рэ къэзыщэчыхэрэмкIэ Дмитрий Шмариным зэхэубытагъэу килограмм 325-рэ къыIэтыгъ ыкIи апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. ЩэшIэ Рустам килограмм 81-рэ къэзыщэчыхэрэмкIэ ятIонэрэ чIыпIэр къыхьыгъ. Зэхэубытагъэу килограмм 293-рэ ащ къыIэтыгъ. Студентхэр зыгъасэхэрэр тренерхэу Сихъу Рэмэзанрэ Сихъу Аслъанрэ. Урысыем ичемпионатэу Новосибирскэ щыкIощтым хэлэжьэнхэу ти­кIалэхэм загъэхьазыры.