Top.Mail.Ru

ЯмэфэкI ехъулIэу

Image description

БаскетболымкIэ зэнэкъокъоу Щынджые гурыт еджапIэм щыкIуагъэр юридическэ шIэны­гъэхэмкIэ докторэу, профессо­рэу, илъэс 21-м ехъурэ Адыгэ Республикэм и Апшъэрэ хьыкум итхьамэтагъэу Трэхъо Ас­лъан Исмахьилэ ыкъомрэ егъэ­джэн IофымкIэ ветеранэу, му­ници­пальнэ образованиеу «Щынджые къоджэ псэупIэм» инароднэ де­путатхэм я Совет итхьаматэ игуадзэу ГутIэ Руслъан Мэдинэ ыкъомрэ ацIэкIэ зэхащэгъагъ.

Мы еджапIэм икIэлэеджакIохэу А. И. Трахъор, Р. М. ГутIэр, К. М. Бэгугъэр, Ю. М. Бэгугъэр, С. Хь. Тэчахъор, Н. Хь. ТIалъэ­къор зыхэтыгъэ купыр 1966 — 1967-рэ илъэсхэм баскетболымкIэ чемпион хъугъагъэ. Октябрьскэ, Теуцожь районхэм якуп пстэуми ар атекIогъагъ. Джащ къыщежьэ баскетболымкIэ гъэхъагъэу щынджыехэм ашIыгъэхэр.
Мыгъэрэ зэнэкъокъур юбилейнэу щытыгъ, сыда пIомэ А. И. Трахъомрэ Р. М. ГутIэмрэ бэмышIэу аныбжь илъэс 75-рэ хъу­гъэ. СпортымкIэ ухьазырыныгъэ дэгъу зэряIэр ветеранхэм къагъэ­лъэгъуагъ. Зэнэкъокъум иублэгъу Трэхъо Аслъан Iэгоуи 8 хъурджа­нэм ридзагъ. Джыдэдэми ар спорт лъэпкъ зэфэшъхьафхэм апылъ. Апэрэ такъикъитфым ветеранхэр текIоныгъэм зэрэфэбанэхэрэр къэлъэгъуагъ, пчъагъэр 14:0-м на­гъэсыгъ. ВетеранитIумэ яшIуагъэкIэ зэнэкъокъур 26:16-у аухыгъ.
КъэIогъэн фае Р. М. ГутIэм ыгъэсэгъэ Мырзэ Джанбэч —Адыгэ Республикэм IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ ими­нистрэ Мыекъуапэ къикIи апэу мы зэнэкъокъум къызэрекIолIагъэр. Адыгэ Республикэм и Теуцожь район хьыкум итхьаматэу, зэнэкъокъум изэхэщэкIо чанмэ ащыщэу Трэхъо Аслъанбэчи вете­ранхэм ягъусэу баскетбол ешIагъ. Мэзыужьэкъо Арамбыйи ешIэкIэ дэгъу къыгъэлъэгъуагъ. Зэнэкъо­къур лъэгэпIэшхом тетэу кIуагъэ.
Щынджые къоджэ псэупIэм иадминистрацие ипащэу ЕмтIылъ Аслъанбый текIоныгъэ къыдэзы­хыгъэхэм шIухьафтынхэр аритыгъ. Купэу текIуагъэм хэтхэм кубокыр, медальхэр, щытхъу тхылъ­хэр афа­гъэшъошагъэх. А. И. Трахъомрэ Р. М. ГутIэмрэ шIу­хьафтын шъхьафхэр аратыгъэх.
Анахьыбэу Iэгуаор хъурджанэм изыдзагъэр Трэхъо Аслъан, зэ­нэкъокъум иешIэкIо анахь дэгъоу алъытагъэр Мырзэ Джанбэч. Адыгэ Республикэм икъэралыгъо учреждениеу «ЦIыфхэм ясоциальнэ фэIо-фашIэхэр зыгъэцэкIэрэ Тэхъутэмыкъое гупчэм» ипащэу ТIалъэкъо Руслъан ветеранхэм торт къапигъохыгъ. Зэнэкъокъум исудья шъхьаIэу щытыгъэр Р. М. ГутIэм ыгъэсэгъэ, Тэхъутэмыкъое районымрэ Адыгеимрэ ятренер пэрытэу С. Д. Трахъор ары.
Н. М. Дэчлэжь.