Top.Mail.Ru

Спортивнэ журналистым и Маф

Бэдзэогъум и 2-м спортивнэ журна­листым и Дунэе мафэ тыди щыха­гъэунэфыкIы.

Спортивнэ прессэм и Дунэе ассоциацие (АИПС) 1924-рэ илъэсым бэдзэогъум и 2-м Париж щызэхащэгъагъ. Джыдэдэм журналистхэм ясоюзи 150-рэ фэдиз ащ хэхьэ, Урысыем испортивнэ журналистхэм я Федерации ахэм ащыщ.
Спортивнэ журналистхэм яассоциациехэмрэ АИПС-мрэ мэфэкI зэхэсыгъохэр мыщ фэдэ мафэхэм зэхащэх, спортым ылъэныкъокIэ къэбарлъыгъэIэс амалхэм яIофышIэ анахь дэгъухэр агъашIох, тедзэгъу заулэмэ спорт Iофтхьабзэхэр зэхащэх. Мы мафэм спортивнэ журналист анахь дэгъухэр Урысыем щагъашIох.
Республикэ гъэзетэу «Адыгэ макъэм» иобо­зревателыгъэу ЕмтIылъ Нурбыйрэ республикэ гъэзетэу «Советскэ Адыгеим» испортивнэ обозревателыгъэу КIыкI Ибрахьимэрэ Адыге­им испортивнэ журналист анахь цIэрыIохэу плъытэмэ хъущтых. Ахэм ядунай зэра­хъожьыгъэр гухэкI, мыщ фэдэ мэфэкI мафэм ягугъу Адыгеим шIукIэ щашIынэу тэгугъэ.
Спортивнэ журналистхэм ямэфэкIкIэ тафэгушIо, акIуачIэ къыкIимычынэу, щэIагъэ ахэ­лъынэу, яIофшIэн мыпсынкIэ ренэу гухахъо хагъотэнэу тафэлъаIо!