Top.Mail.Ru

«Унагъом илъ фэбагъэр, гупсэфыныгъэр бгъэпытэхэмэ, исхэр зэфэщагъэхэ мэхъу»

Image description

НепэкIэ унагъом игъэпытэн тиобществэ пшъэ­рылъ шъхьаIэу иIэхэм зэу ащыщ ыкIи ащ къы­дыхэлъытагъэу 2024-р унагъом и Илъэсэу агъэнэфагъ. Унэгъо кIоцIым щызэрахьэрэ хабзэхэм уасэ афэтшIы зыхъукIэ, тиобществи, къэ­ралыгъори нахь пытэщтых, тикIэлэцIыкIухэми, ахэм къатекIыжьыщтхэми янеущрэ мафэ нахь дэхэщт.

ШIулъэгъурэ гукIэгъурэ зэрылъ, шэн-хэбзэ зэхэтыкIэхэр зыщагъэпытэрэ, сабыибэ зыщапIурэ унагъоу Адыгеим щыпсэурэр макIэп. Ахэм зэу ащыщ ГъобэкъуаекIэ Хъот Юсыфрэ Светланэрэ яунэгъо зэкIужь. Зэшъхьэгъусэхэр щыIэныгъэ гъогум зызэдытетхэр шIэхэу илъэс 25-рэ хъущт. Ахэм кIэлищрэ пшъэшъитIурэ зэдапIу. Унэгъо зэгурыIожьым ылъапсэ зыщыдгъэгъозагъ, бысымгуащэм гущыIэгъу тыфэхъугъ.


Юсыфрэ Светланэрэ (Джанхъотмэ япхъу) зэрэзэкъоджэгъухэм къыхэкIэу, дэгъоу зэрэшIэщтыгъэх. Псэогъу зэфэ­хъун­хэу зырахъухьэм, Светланэ ныбжьыкIэ дэдагъ.
Илъэс 18 нахь сымыныбжьэу унагъо сихьагъ. Хэтрэ бзылъфыгъи къызщыхъугъэ, зыщапIугъэ унагъор ебгынэ, нэмыкI лIакъо хэхьэ. Ащ шэн-хабзэу илъыр шъхьафы, о узэсагъэм фэдэп. Ау сэ пщы-гуащэ сигъэгъозэнэу, лъэгъо гъэнэфагъэ сытырищэнэу синасып къы­хьыгъэп. ГухэкI нахь мышIэми, си­шъхьэгъусэ янэ-ятэхэр пасэу ыухыгъэх, сызахахьэм щыIэжьыгъэхэп. Амал зэриIэкIэ нэбгыритIум тиIорэ-тишIэрэ зэхэлъэу щыIэныгъэ гъогум тыкъырэкIо, анахь тын лъапIэу тиIэр тилъфыгъэхэр ары, къеIуатэ Светланэ.
Илъэс заулэкIэ узэкIэIэбэжьмэ, «Материнская слава» зыфиIорэ цIэ лъапIэр тигущыIэгъу къыфагъэшъошагъ. Илъэс 25-м къыкIоцI бзылъфыгъэм идахэ аригъэIоным, иунагъо зэригъэбэгъощтым, исабыйхэр дахэкIэ къазэрахигъэщыщтхэм ыуж ит. Ахэм ашъхьагъ итыжь тыр. Ащ игущыIэ пытэ къыхэмыхьэу сыд фэдэрэ Iофыгъуи зэшIохыгъэ хъурэп. Юсыф чIыгулэжьэу щыт ыкIи унэм бэрэ исырэп. Арэу щыт нахь мышIэми, ибынхэм япIун щыгъупшэу хъурэп. ЯкIэлэцIыкIухэр зэрифэшъуашэу пIугъэнхэм, цIыфхэм шъхьэкIэфэныгъэ афашIыным зэшъхьэгъусэхэм анаIэ тет.
Хъулъфыгъэр унагъом ышъхьэу зэрэщытыр, ащ шъхьакIафэ фэпшIын зэрэфаер тилъфыгъэхэм агурэсэгъаIо. Тым ищынагъо кIалэхэм дэгъоу зэхашIэ, гъогу занкIэ тетынхэмкIэ, емрэ шIумрэ зэхафынымкIэ бэрэ адэгущыIэ, гъунэ алъефы. Ным ыпшъэ ифэрэр бэ: IофшIэным къыщегъэжьагъэу гыкIэни, тхьакIэни, пщэрыхьани, егъэджэжьыни… Ау ахэр къиныгъохэкIэ слъытэрэп,еIо Хъот Светланэ.
Зэшъхьэгъусэхэр сабыибэ ямыIэмэ мыхъущтэу гухэлъ зыфэзышIыжьыхэрэм афэдэхэп. Апэрэ кIалэр къызафэхъум, ащ шы иIэн фаеу алъытагъ, пшъашъэр къызэхъуми шыпхъу иIэмэ зэрэдэгъур къагурыIощтыгъ. Сыда пIомэ ежьхэри унэгъо Iужъухэм къарыхъухьагъэх. Светланэ ныкъылъфыгъибл, Юсыф – тфы яI. Сабыибэ ухъу зыхъукIэ гукIэгъу­ныгъэ, шIулъэгъуныгъэ зэфыряIэщтэу ахэм алъытэ.
КIэлэ нахьыжъитIур илъэс азыфагоу къызэтехъу­хьагъэх. Аслъан илъэс 23-рэ, Джамбулат 22-рэ аныбжь. Ахэм япIункIэ нахь къин адэслъэгъугъ. Бэхэм тIолъфэныкъох къашIошIыщтыгъ, сыда пIомэ тыди зэгъусэхэу, зэфэдэу фэпагъэхэу дгъэкIуагъэх. Краснодар дэт юридическэ колледжым щеджагъэх, зэдгъэжэжьыхи дзэ къулыкъуми зэдыщыIагъэх. Ащ ыуж апшъэрэ гъэсэныгъэ зэрагъэгъотынэу зытыраубытэм, лъэныкъоу къыхахыгъэхэр зэфэшъхьафых. Аслъан мэкъумэщ Iофым феджэнэу рихъухьагъ, заочнэу Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым чIэхьажьыгъэу я 3-рэ курсым ис. «ОЗОН» зыфаIорэм Iоф щешIэ. Джамбулат апшъэрэ юридическэ гъэсэныгъэ зэригъэгъотыгъэу полицием хэт, къы­хигъэщыгъ ным.
Ахэм къакIэлъэкIо Альбинэ. Ащ ­илъэс­ 16 ыныбжь, Краснодар дэт медицинэ колледжым щеджэ. Ар стоматолог хъу шIоигъу. Джантэмыр гурыт еджапIэм чIэс, я 6-рэ классыр къеухы. Ащ лъэшэу футболыр икIас, зыхэт командэр зэнэкъо­къухэм ахэлажьэ, бэрэ текIоныгъэр къы­дахы. КIалэр иешIакIэкIэ къа­зэра­хэщырэм фэшI кубокхэр мызэу, мытIоу къыфагъэшъошагъэх. Джантэмыр ышнахьыжъхэми футболыр агу рихьэу, джы къызнэсыгъэм пылъых. ЗэкIэми анахь кIасэу ягупсэр Миланэ цIыкIур ары. Мыщ ублэпIэ классыр къеухы. Культурэм и Унэ къыщызэIуахыгъэ кружокым кIозэ, джырэ къашъохэр зэрегъашIэх.
Хъотхэм якIэлэцIыкIухэм япIуныгъэ­-гъэсэныгъэ емызэщыжьхэу Iоф зэрадашIэрэм дакIоу, ахэм адыгэ шэн-хэбзэ зэхэтыкIэхэр зэралъагъэIэсыщтхэм ыуж итых. Светланэ къызэриIуагъэмкIэ, хъулъ­фыгъэм чIыпIэ гъэнэфагъэ уна­гъом щыриIэн фае.
КIэлэ нахьыжъхэм нахьыбэ къагурэIо, ятэ дэшхэнхэр емыкIоу алъытэ. Нахь цIыкIухэми ар зэхятэгъэшIыкIы. Сыд сыупщэрыхьыгъэми, ис зыхъукIэ апэ тыр сэгъашхэ, имысмэ иIахь фыхэтэхы. ГущыIэ закъокIэ сабыир пфэгъэсэщтэп, ны-тыхэм лъагъоу арагъэлъэгъу­рэм мэхьанэ иI. ЗэдэIужьыныр, шъхьа­кIэфэныгъэр ыпэ итэгъэшъых,хигъэу­нэфыкIыгъ Светланэ.
Сыдэу хъугъэми, унэгъошIэным Iэпэ­Iэс­эныгъэшхо ищыкIагъ ыкIи лъэныкъуабэ къызэлъеубыты. Лъэпсэ пытэ зиIэ унагъо агъэпсынымкIэ Хъотхэм яшъэф тыкIэупчIагъ.
Ащ шъэф хэлъэп, зэкIэми а Iофым зы еплъыкIэ фыряIэу къысшIошIы. Апэрэ чIыпIэр зыIыгъэу слъытэрэр унэгъо кIоцI хабзэу щыIэхэр зэхэубытагъэу бгъэцэкIэнхэр ары. Зым ыпшъэ зэкIэри дэлъынэу щытэп. Зыбгъэпсэфыщтми, Iоф пшIэщтми узэгъусэу зэкIэ зэдэбгъэ­цэкIэн фае. Унагъом илъ фэбагъэр, гупсэфыныгъэр зэпымыоу бгъэпытэмэ, исхэр зэфэщагъэхэ мэхъу. ШIулъэгъуныгъэм, гуфэбагъэм унагъор къащежьэ, ау унэгъо пытэ бгъэпсыным ылъапсэр зэшъхьэгъусэхэм цыхьэ зэфашIыжьыныр, лъытэныгъэ азыфагу илъыныр, зы гу­хэлъ зыдаIыгъэу ащ къыфэкIонхэр ары, къыIуагъ Светланэ.
Хъотхэм яунагъо исхэр зэкIэ пчыхьэшъхьапэм къызэхэхьажьыхэу, зыхэм джэгукIэ зэфэшъхьафхэр къаштэхэу, адрэхэм мафэм ашIагъэр, ягъэхъагъэхэр къаIотэжьэу, мэкъэшхо ахэIукIэу зыхъу­рэм, нахь тхъагъо щымыIэу бысымгуащэм елъытэ. Джащ фэдэ зэгурыIожь унагъохэр нахьыбэу тиIэхэмэ, къэра­лыгъори пытэщт.
Iэшъынэ Сусан.
Сурэтхэр Хъотхэм яхъарзынэщ.