Top.Mail.Ru

Нэхэе Даутэ ишIэжь фэгъэхьыгъагъ

Image description

ТекIоныгъэм и Мафэ ихэгъэунэфыкIын къыдыхэлъытагъэу футбол цIыкIумкIэ зэнэкъокъу къуаджэу Очэпщые щыкIуагъ. Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу Нэхэе Даутэ ишIэжь ар фэгъэхьыгъагъ.

Районым икъуаджэхэм ащызэхащэгъэ командэхэм мыщ зыщаушэтыгъ. Финалым ихьагъэх Пэнэжьыкъуаерэ Гъобэкъуаерэ яфутболистхэр. Гъобэкъуаехэр тIэкIу нахь лъэшыгъэх, пчъагъэр 3:2-у текIоныгъэр къыдахыгъ. Ящэнэрэ чIыпIэр Очэпщые икомандэ фа­гъэшъошагъ.
ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэр щытхъу тхылъхэмкIэ ыкIи ахъщэ шIухьафтынхэмкIэ хагъэунэфыкIыгъэх. КъэлэпчъэIут анахь дэгъоу къыхахыгъэр Дмитрий Тарнавскэр ары. ЕшIэкIо анахь дэгъур Хьатхъохъу Байзэт, ыпэкIэ щешIэрэ футболистхэм къаха­гъэщыгъэр Нэхэе Бислъан.
Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Советскэ Союзым и ЛIыхъужъ икъорэ­лъфэу, ятэжъ ыцIэ зыфаусыгъэ Нэхэе Даутэ.