Top.Mail.Ru

Мыекъуапэ щыкIуагъ

Image description

ВолейболымкIэ зэнэкъокъухэр республикэм икъэлэ шъхьаIэ щызэхащагъэх. Хъулъфыгъэ командэхэр зыхэлэжьэгъэхэ турнирыр СССР-м и ЛIыхъужъэу Андырхъое Хъусен ишIэжь фэгъэхьыгъагъ.

Апшъэрэ ыкIи гурыт сэ­нэхьат гъэсэныгъэ защарагъэгъотырэ учреждениехэм якоманди 6, джащ фэдэу спорт еджапIэу N 1-р ащ хэлэжьагъэх. АКъУ-м ыкIи МКъТУ-м ястудентхэр зыхэхьэгъэхэ «Аметистым» текIоныгъэр къыдихыгъ.
Бзылъфыгъэхэм язэнэ­къокъу команди 4 хэлэ­жьагъ. Спорт еджапIэу С. М. Джэнчатэм ыцIэ зыхьырэм зыщызыгъэсэрэ пшъашъэхэу 2009-рэ илъэ­сым къэхъугъэхэм текIоныгъэр къафагъэшъошагъ. Адыгэ къэралыгъо университетым ятIонэрэ чIыпIэр къыдихыгъ, поселкэу Тульскэм илIыкIохэр ящэнэрэх.