Top.Mail.Ru

ЖъоныгъуакIэм и 9-р — ТекIоныгъэшхом и Маф

Адыгэ Республикэм инахьыжъхэм я Совет, заом, IофшIэным, УIэшыгъэ КIуачIэхэм ыкIи хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм яветеранхэм (пенсионерхэм) я Совет, Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу Андырхъое Хъусен ыцIэ зыхьырэ фондэу «ТекIоныгъ» зыфиIорэр гуфэбэныгъэ хэлъэу цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафыбэмэ къахэкIыгъэхэу Адыгэ Республикэм щыпсэухэрэм афэгушIох Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызыщыдэтхыгъэм ия 79-рэ илъэс ипэгъокIэу.
Мы мэфэкIыр зэдыряй цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм къахэкIыгъэхэм, дин зэмылIэужыгъохэр зылэжьхэрэм ыкIи зэтекIырэ политикэ еплъыкIэхэр зиIэхэм. Тэ, лIэуж нахьыжъхэм, тихэгъэгу итарихъ шIэжь къэтэухъумэ, советскэ цIыфхэм псэемыблэжьныгъэу зэрахьагъэр, фашизмэм пэшIуекIохэзэ фэхыгъэхэм афэгъэхьыгъэ къэбарыр зытетым тетэу къыткIэхъухьэхэрэм алъытэгъэIэсыжьы. Лъэпкъ общественнэ движениехэр тигъусэхэу ахэм ящысэкIэ ныбжьыкIэхэр тэпIух, цIыфыгъэ шэпхъэ дахэхэм арыгъозэнхэм, я Хэгъэгу шIу алъэгъуным, фэшъыпкъэнхэм тыдэлажьэ.
БлэкIыгъэ зэо илъэсхэм Хэгъэгур къэзыухъумагъэхэм лIыхъужъныгъэу зэрахьагъэр непэ тикIалэхэу ыкIи типхъорэлъфхэу хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэу Украинэм инеонационалист-неофашистхэм апэуцужьхэрэм щысэтехыпIэ зэрафэхъурэм тэ тырэгушхо. Непэ лIыхъужъныгъэ зэрахьэзэ ти Хэгъэгушхо къызэраухъумэрэм обществэр нахь зэкъуегъэуцо, Урысые Федерацием инеущырэ мафэ, изыкIыныгъэ, ищынэгъончъэн зыфэдэщтхэр къегъэнафэ.
ТиухъумакIохэм щытхъур адэжь!
Республикэм щыпсэухэрэм тыгу къыддеIэу тафэлъаIо псауныгъэ пытэ, щыIэкIэшIу яIэнэу, Урысыешхомрэ Адыгэ Республикэмрэ щытхъу къафэзы­хьыщт Iоф пстэуми гъэхъагъэхэр ащашIынхэу!
ГъукIэлI Нурбый, нахьыжъхэм я Совет итхьамат.
Къуаджэ Аслъан, ветеранхэм я Совет итхьамат.
Нэхэе Юр,
Андырхъое Хъусен ыцIэкIэ щыт фондэу «ТекIоныгъэм» ипащ.