Top.Mail.Ru

ЖъоныгъуакIэм и 9-р — ТекIоныгъэшхом и Маф

Хэгъэгу зэошхом иветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!
ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

ТекIоныгъэшхом и МафэкIэ тышъуфэгушIо!
Мы мэфэкIышхор тихэгъэгу анахь щагъэлъапIэщтыгъэ ыкIи непи щагъэлъапIэрэ мэфэкIхэм зыкIэ ащыщ. 1945-рэ илъэсым жъоныгъуакIэм и 9-р — анахь лъыгъэчъэ зэошхор зыщаухыгъэ мафэр – егъэшIэрэу тарихъым хэхьагъ. Нэбгырэ миллион пчъагъэ ащ хэкIодагъ. Унагъо пэпчъ заом зэрарышхо къыфихьыгъ, тыркъошхо къы­тыринагъ.
Iашэр зыIыгъэу ти Хэгъэгушхо къэзыухъумагъэхэм, ТекIоныгъэр къагъэблагъэзэ зышъхьамысыжьхэу тылым Iоф щызышIагъэхэм мы мафэм тафэгушIо. Нэмыц-фашист техакIохэм пхъашэу апэуцужьыхэзэ фэхыгъэхэм рэзэныгъэ ин афытиIэу шъхьащэ афэтэшIы, нацизмэм къытыригъэзэжь зэрэмыхъущтыр зыщыдгъэгъупшэрэп.
Непэ Урысыем идзэкIолIхэм хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием бланэу япшъэ­рылъхэр щагъэцакIэх, ятэхэу, ятэжъхэу 1945-рэ илъэсым нэмыц фашизмэм текIуа­гъэхэм яIоф лъагъэкIуатэзэ, неонацизмэм пэшIуекIох.
Тэ типшъэрылъыр шъуилIыхъужъныгъэ епэсыгъэу тыщытыныр, тарихъ зэфагъэр къэтыухъумэныр, текIоныгъэр къыдэтхыныр ары.
ТекIоныгъэшхом имэфэкI Урысыем щыпсэурэ цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм языкIыныгъэ итамыгъэу ренэу щэрэт.
Хэгъэгу зэошхом иветеранхэм, тылым щылэжьагъэхэм, лъхъанчэу шъхьащэ къы­шъуфэтэшIы. Хэгъэгур шIу плъэгъун зэрэфаемкIэ ренэу щысэтехыпIэу тэркIэ щытыщт шъуилIыхъужъныгъэрэ шъуипсэемыблэжьныгъэрэ!
Тыгу къыддеIэу тышъуфэлъаIо псауныгъэ пытэ, щыIэкIэшIу шъуиIэнэу, илъэсыбэ къэжъугъэшIэнэу, шъуигупсэхэм ягуфэбагъэ шъущымыкIэнэу!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат
Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет -— Хасэм и Тхьаматэу
Владимир Нарожнэр