Top.Mail.Ru

«ШIэжьым имашIо» Адыгеим къэсыгъ

Image description

ТекIоныгъэм и Мафэ ипэгъокIэу Дунэе патриотическэ Iофтхьабзэу «ШIэжьым имашIу» зыфиIорэм Адыгеир хэлэжьагъ.
Москва дэт Кремлым и Александровскэ сад жъоныгъуакIэм и 3-м ар къыщежьагъ. АмышIэрэ ДзэкIолIым икъэхалъэ и ЕгъэшIэрэ машIо къыхэхыгъэ пкъыгъохэр Урысыем ишъолъыр 41-мэ, Адыгеири зэрахэтэу, къэралыгъо 14-мэ — Европэм, Азием ыкIи Африкэм, Белоруссиер, Алжир, Кипр, Азербайджан ыкIи Сербиер ахэтэу, ащагъэх. Джащ фэдэу ЕгъэшIэрэ машIом иIахьхэр хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэм алъагъэIэсыгъэх.
МашIоу къащагъэм изэIэпыхын хэлэ­жьагъэх общественнэ движениеу «Народнэ фронтым» иволонтерхэр. Движением ишъолъыр исполком ипащэу Юрий Гороховым къызэриIуагъэмкIэ, Iофтхьабзэр лIэужхэм язэпхыныгъэ ищыс.
«ШIэжьым имашIо» ишIуагъэкIэ непэ зэфэтхьысын тэлъэкIы Хэгъэгу зэошхом илъэхъан тятэжъхэм ашIагъэм­рэ непэ тидзэкIолIхэм ТекIоныгъэр къэ­гъэблэгъэгъэнымкIэ зэшIуахырэмрэ. Мы илъэсым ЕгъэшIэрэ машIор къэли 100-м нахьыбэмэ анагъэсыщт ыкIи дзэ­кIолIхэр зыщагъэтIылъыжьыгъэ чIыпIэхэм анэмыкIэу тицIыф лъэпкъ зэрихьэгъэ лIыблэнагъэр зыщымыгъупшэрэ пстэуми агухэм къащыблэщт,къыIуагъ Юрий Гороховым.
«ШIэжьым имашIо» Мыекъуапэ игупчэ саугъэт зэхэт ращэлIагъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх хэбзэ IофышIэхэр, общественнэ организациехэм ялIыкIохэр, «Народнэ фронтым» ишъолъыр организацие хэтхэр, юнармейцэхэр, еджакIохэр. Адыгеим имуниципальнэ псэупIэхэми Iофтхьабзэм дырагъэштагъ. ЕгъэшIэрэ машIом иIахьхэр республикэм имузейхэм, итхылъеджапIэхэм ыкIи гъэсэныгъэ зыщарагъэгъотыхэрэм аратыщтых.
Зэхахьэм хэлэжьагъэхэм саугъэтым къэгъагъэхэмрэ къэгъэгъэ блэрхэмрэ кIэралъхьагъэх, ТекIоныгъэр къэзыгъэблэгъагъэхэу зищыIэныгъэ зытыгъэхэм яшIэжь агъэлъэпIагъ.
Александра Балабась.