Top.Mail.Ru

«Титаныр» анахь лъэш

Image description

ХоккеимкIэ зэнэкъокъоу «Турнир четырех» зыфи­Iорэр Мыекъуапэ щы­кIуагъ.

Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызщыдахыгъэм ия 79-рэ илъэс ихэгъэунэфыкIын ар фэгъэхьы­гъагъ.
Турнирым икъызэIухын хэлэ­жьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, шъолъырым къыщызэIуахырэ спорт псэолъакIэхэм яшIуагъэкIэ мы аужырэ уахътэм спорт лъэпкъ зэфэшъхьафхэм, ахэм
зэу ащыщ хоккеир, заушъомбгъу, цIыфэу апыщагъэхэм япчъагъэ хэхъо. Зэнэкъокъум хэлэжьэрэ командэхэм гъэхъэгъэшIухэр ашIын­хэу, анахь лъэшым текIоныгъэр къыдихынэу республикэм ипащэ къэзэрэугъоигъэхэм къа­фэлъэIуагъ.


Турнирым Мыекъуапэ щыщ командиплI хэлэжьагъ. ЗэкIэмэ анахь лъэшыгъ «Титаныр». Ар финалым щыIукIагъ «Динамо» зыфиIорэм ыкIи пчъагъэр 11:5-у текIоныгъэр къыдихыгъ. Ящэнэрэ чIыпIэр «Нартым» къыфагъэ­шъошагъ.
Урысыем и Мафэ ехъулIэу джы­ри мыщ фэдэ зэнэкъокъу Мые­къуапэ щызэхащэнэу агъэ­нафэ.