Top.Mail.Ru

Медалибл къахьыгъ

Image description

ЩэрыонымкIэ республи­кэм изэIухыгъэ чемпиона­тэу зэхащагъэм Адыгеим испортсменхэм медалибл къыщахьыгъ.

Олимпийскэ чемпионэу С. Г. Алифиренкэм ыныбжь илъэс 65-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъум къэралыгъом ишъо­лъыр зэфэшъхьафхэм ялIыкIохэр хэлэжьагъэх.
Урысыем изаслуженнэ тренерхэу Сергей Алифиренкэмрэ Георгий Гуляйченкэмрэ агъэсэрэ тиспортсменхэр кIэрэхъо щэрыонымкIэ нахь къахэщыгъэх. Зэнэ­къокъум иапэрэ мафэ апэрэ ыкIи ящэнэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх Анастасия Кравцовамрэ Анна Андращукрэ. СпортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Александр Алифиренкэм тыжьын медаль къы­хьыгъ. ТекIоныгъэр къыдэзыхыгъэр Краснодар щыщ Дмит­рий Брайко.
ЯтIонэрэ мафэм Мыекъуапэ испортсменкэхэу Арина Калнинам, Мария Бушуевам ыкIи Екатерина Бутримовам апэрэ чIыпIищыр къафагъэшъошагъ. Хъулъфыгъэхэм язэнэкъокъу тыжьын медаль къы­щыдихыгъ Всеволод Афанасьевым.
Турнирым иаужырэ мафэ Адыге­им илIыкIохэм медаль къы­щахьыгъэп. Краснодар ыкIи Темыр Осетием яспортсменхэр ары ха­гъэунэфыкIырэ чIыпIэхэм афэбэнагъэхэр.
Тиспортсменхэм ыкIи ахэм ятренерхэм тафэгушIо, тапэкIи мыщ фэдэ гъэхъэгъэшIухэр ашIынхэу афэтэIо.