Top.Mail.Ru

ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх

Атлетикэ онтэгъумкIэ Къыблэ федеральнэ шъолъырым ичемпионат­рэ ипервенствэрэ Краснодар краим ипсэупIэу Сукко щыкIуагъэх.

Къэралыгъом ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм къарыкIыгъэ спортсмен 300-м ехъу ахэм ахэлэжьагъэх.
Олимпийскэ резервым испорт еджапIэу М. Н. Чыржьыным ыцIэ зыхьырэм къызэри­тыгъэмкIэ, Адыгэ Республикэм илIыкIохэм гъэхъэгъэшIухэр ашIыгъэх, хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх. Къыблэ федеральнэ шъолъырым ипервенствэ текIоныгъэр къыщыдахыгъ Оглы Роман, Ацумыжъ Самир, Арина Бульбас, Валерия Гарькуша. ЯтIонэрэ чIыпIэр къафагъэшъошагъ Андрей Кармановым, Бгъошэ Асхьад, Сабрина Полвоновам. Ящэнэрэ хъугъэх Бырдж Айдэмыр, Ордэкъо Астемир, ЛъэпцIэрышэ Рэмэзан, Никита Кар­повыр, Глеб Немовыр, Мария Шашуринар. Мыхэм зэкIэми илъэс 13 — 17 зыныбжьыхэм якуп зыщаушэтыгъ.
Къыблэ федеральнэ шъолъырым ичемпионат хэлэжьэгъэ тиспортсменхэу Бзэсэжъ Аслъанрэ Антон Шумаковымрэ джэрз медальхэр къахьыгъэх. Святослав Полиным спортым имастер хъунымкIэ кандидатым ишапхъэхэр ыгъэцэкIагъэх. ПчыхьэкIэ Амир спортым имастер хъунымкIэ бэп къыфэнэгъагъэр, джы къэкIощт зэнэкъокъум шап­хъэр ригъэкъуным тыщэгугъы.
Атлетикэ онтэгъумкIэ Къыблэ федеральнэ шъолъырым ипервенствэ (илъэс 13 — 17 зыныбжь кIалэхэр ыкIи пшъашъэхэр зыхэлэ­жьагъэхэр) Адыгеим икомандэ я 2-рэ чIы­пIэр къыщыдихыгъ.
Тиспортсменхэм ыкIи ахэм ятренерхэм тафэгушIо, тапэкIи мыщ фэдэ гъэхъэгъэшIу­хэр ашIынхэу, лъэгэпIэ инхэм анэсынхэу афэтэIо.