Top.Mail.Ru

Зэнэкъокъур аухыгъ

Image description

Мыекъуапэ волейболымкIэ изэIухыгъэ чемпионат хъулъфыгъэ ыкIи бзылъфыгъэ командэхэр хэлэ­жьагъэх.

Бзылъфыгъэхэр зыщызэнэ­къо­къугъэхэ а 1-рэ лигэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыщыдэзы­хыгъэхэр къэнэфагъэх. Зэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъэгъуа-
­гъэм­кIэ, Кощхьэблэ районымкIэ къуа­джэу Еджэркъуае икомандэхэм апэрэ чIыпIитIур ахьыгъ. Мыекъопэ спорт еджапIэу
С. Джэнчатэм ыцIэ зыхьырэм ипшъашъэхэр ящэнэрэ хъугъэх.
Командэхэр зыдэщыт чIыпIэхэр ыкIи очко пчъагъэу рагъэкъугъэр:

 1. «Еджэркъуай-1» — 12.
 2. «Еджэркъуай-2» — 9.
 3. «СШ N 1 (2010)» — 6.
 4. «СШ N 1-Стрела» — 3.
 5. «Тульскэр-2» — 0.
  Я 2-рэ лигэм команди 6 хэтыгъ, хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэм афэбэнагъэр 4. Ящэнэрэ хъугъэ «Виктория-АГУ» зыфи­Iорэр. Аужырэ зэIукIэгъоу щыIагъэм «Адыгеир» «СШ N 1-м» текIуагъ ыкIи чемпион хъугъэ.
  Командэхэр зыдэщыт чIыпIэхэр ыкIи очко пчъагъэу рагъэкъугъэр:
 6. «Адыгеир» — 15.
 7. «СШ N 1» — 11.
 8. «Виктория-АГУ» — 9.
 9. «АГУ» — 7.
 10. «МГТУ» — 2.
 11. «Тульскэр-1» — 1.
  Хъулъфыгъэ командэхэр купи­тIоу гощыгъагъэх, очко пчъагъэу рагъэкъугъэм елъытыгъэу анахь дэгъухэр финалныкъом щызэIукIагъэх. «Нартыр» командэу «Ветеранхэр» зыфиIорэм зыIокIэм, пчъагъэр 3:1-у къышIуихьыгъ ыкIи ящэнэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ. Финалым Мыекъопэ «Авангардым» «Лабинскэм» къышIуи­хьыгъ ыкIи зэнэкъокъум текIоныгъэр къыщыдихыгъ.
  ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм Мыекъуапэ физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет къыгъэ­хьазырыгъэ кубокхэр, медальхэр ыкIи дипломхэр, ешIэкIо анахь дэгъухэм шIухьафтынхэр афа­гъэшъошагъэх.