Top.Mail.Ru

Зичэзыу ешIэгъухэр

Image description

ФутболымкIэ Адыгеим ичемпионат къыдыхэлъытэгъэ зэIукIэгъухэр командэхэм яIагъэх.

БлэкIыгъэ зэнэкъокъум текIоныгъэр къыщыдэзыхыгъэ «Урожаир» джыри ешIагъэгоп.
Зыгъэпсэфыгъо мафэхэм къуаджэу Пэнэжьыкъуае щызэIукIагъэх «Чэчэнаимрэ» «Кощхьаблэмрэ». ЕшIэ­гъур 1:1-у аухыгъ. Джырэ уахътэм апэрэ чIыпIэм щытыр командэу «Кавказ Адэмый».
Командэхэр зыдэщыт чIыпIэхэр ыкIи очко пчъагъэу рагъэкъугъэр:

  1. «Кавказ Адэмый» — 6.
  2. «АГУ» — 3.
  3. «Чэчэнай» — 1.
  4. «Кощхьабл» — 1.
  5. «Урожай» — 0.
  6. «Мыекъуапэ» — 0.
    ЖъоныгъуакIэм и 5-м командэхэм зэIукIэгъуитIу яIэщт: «АГУ» — «Чэчэнай», «Мыекъуапэ» — «Урожай».