Top.Mail.Ru

Шы спорт Iофтхьабз

Image description

Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэр илъэс 79-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ шы спорт Iофтхьабзэр жъоныгъуакIэм и 4-м Мыекъуапэ щыкIощт. Ащ изэхэщакIор Адыгэ Республикэм физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет ары.

Адыгеим щыпсэухэрэри, ихьакIэхэри республикэ шыкъэгъэчъапIэм къырагъэблагъэх. Инджылыз, къэбэртэе шы лъэпкъхэм атес шыухэм якъулайныгъэ гъогуони 8-мэ ащаушэтыщт. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ишIухьафтын икъыдэхынкIи ахэр зэнэкъокъущтых.
Адыгеим иартистхэмрэ итворческэ коллективхэмрэ яконцерт, лъэпкъ IэпэIасэхэм яIэшIагъэхэм, ретроавтомобильхэм якъэгъэлъэгъонхэм мыщ шъущяплъын шъулъэкIыщт.
Сыхьатыр 10-м къыщегъэжьагъэу шхэпIэ зэфэшъхьафхэм Iоф ашIэщт, кIэлэцIыкIухэми, зыныбжь икъугъэхэми языгъэпсэфыгъо уахътэ гъэшIэгъонэу агъэкIон алъэкIыщт.
Аниматорхэм кIэлэцIыкIухэм апае хоббихорсингымкIэ зэнэкъокъу­хэр зэхащэщтых, аттракционхэм Iоф ашIэщт, Адыгэ Республикэм фиджиталымкIэ ифедерацие джэгукIэу лазертагыр зэхищэщт, лазер чатэр зэрэбгъэIорышIэщт шIыкIэр мыщ къыщагъэлъэгъощт.
Шы спорт Iофтхьабзэр сыхьатыр 12-м ыныкъом рагъэжьэщт, шыгъачъэр сыхьатыр 12-м аублэщт.