Top.Mail.Ru

IофшIэным изэфэхьысыжь

Image description

Урысые Федерацием и ДОСААФ ишъо­лъыр отделениеу Адыгэ Республикэм щы­Iэм иIэгъэ зэхэсыгъом икIыгъэ илъэсым икIэ­ух­хэр щызэфахьысыжьыгъэх ыкIи къихьэгъэ илъэсымкIэ ягухэлъхэр щагъэнэфагъэх.

Ащ хэлэжьагъэх АР-м и Къэ­ралыгъо Совет — Хасэм идепутатэу Евгений Саловыр, гъэ­сэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ министрэм игуадзэу Артем Журавель, АР-м и Общественнэ палатэ илIыкIоу Анна Крюковар, ДОСААФ-м ирайон къу­тамэхэм япащэхэр ыкIи ныбжьыкIэ организациехэм ялIыкIохэр.
Къулыкъум ипащэу Барцо Ти­мур яIофшIэн зэрагъэцакIэ-
рэм къытегущыIэзэ, обществен­нэ-­къэралыгъо организациеу ДОСААФ-р цIыфхэр дзэ къулыкъум фэгъэхьазырыгъэнхэмкIэ, дзэ-патриотическэ пIуныгъэ ягъэгъотыгъэнымкIэ граждан обществэмрэ УIэшыгъэ КIуа­чIэхэмрэ зэзыпхыхэрэ лъэныкъоу зэрэщытыр къыхигъэщыгъ.
IэкIыб къэралыгъуабэхэр Урысыем къызэрэпэуцугъэхэр ыкIи хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операциер зэрэкIорэр къыдэтлъытэхэзэ, къэралыгъо пшъэ­рылъэу тиIэхэм екIолIакIэхэр къафэдгъотынхэ фае хъугъэ. ТиIофшIэн зыфэгъэзэгъэ лъэныкъохэм ащыщхэу ныбжьыкIэхэм яегъэджэн, патриотическэ пIуныгъэ ядгъэгъотыным, авиационнэ Iофым, физическэ культурэм ыкIи дзэ спорт ­лъэпкъ зэфэшъхьафхэм афэдгъэсэнхэм ямэхьанэ нахь зыкъиIэтыгъ. Ащ диштэу тэри, икIыгъэ илъэсыр къызэрыкIоу щымытыгъэми, тиIофшIэн зэрэдгъэпсыщтым ыуж титыгъ ыкIи типшъэрылъхэр икъоу дгъэцэ­кIагъэх, къыIуагъ Барцо ­Тимур.
Шъолъыр ДОСААФ-м ипащэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, къэ­ралыгъо хабзэм икъулыкъухэр, общественнэ ыкIи ветеран организациехэр ягъусэхэу Iофтхьэ­бзи 138-рэ рагъэкIокIыгъ (2022-рэ илъэсым — 116-рэ), ахэм нэбгырэ мин 61-м ехъу ахэлэ­жьагъ. Дзэ операцием хэла­жьэхэрэм, шъхьафит ашIыжьыгъэ шъолъырхэм ащыпсэухэрэм ыкIи зышъхьэ къезыхьыжьэжьыгъэхэм апае шIушIэ IэпыIэгъу­хэм яугъоин епхыгъэ Iофтхьабзэхэри мыщ хэхьэх.
Федеральнэ проектэу «Урысые Федерацием щыпсэухэрэм япатриотическэ пIуныгъ» зыфиIорэр шIуагъэ къыхьэу рес­публикэм зэрэщыпхыращырэр Барцо Тимур къыхигъэщыгъ. Урысые дзэ-патриотическэ общественнэ движениеу «ЮнАрмием» дыряIэ зэдэлэжьэныгъэр лъагъэкIотагъ ыкIи ахэр къызхагъэлэжьэгъэхэ Iофтхьэбзэ 32-рэ (икIыгъэ илъэсым — 15) зэхащагъ.
Джащ фэдэу цIыфхэр дзэ къулыкъум фэгъэхьазырыгъэнхэмкIэ ыкIи ныбжьыкIэхэм дзэ-­патриотическэ пIуныгъэ ягъэгъо­тыгъэнымкIэ ЗыкI гупчэ зэхэщэгъэнымкIэ IофшIэнэу зэра­хьэрэм къэзэрэугъоигъэхэр ащ щигъэгъозагъэх. Къулыкъур зы­хьыщтхэр дзэ-учетнэ сэнэ­хьатхэм зэрафагъэхьазырхэрэм дакIоу техническэ сэнэхьат жъугъэхэми (СМТП) афырагъа­джэх.
Дзэ-учетнэ сэнэхьатхэмкIэ — нэбгыри 126-рэ (проценти 100-м нэсэу), техническэ сэнэ­хьат жъугъэхэмкIэ — 2668-рэ дгъэхьазырыгъ. Физическэ куль­турэр ыки спортыр тынаIэ зытет лъэныкъохэм ащыщ. Респуб­ликэм испорт ыкIи гъэсэныгъэ организациехэм, ДОСААФ-м иучреждениехэм япхыгъэу Iоф зышIэрэ секцие 61-мэ спорт лъэпкъ 29-мкIэ спортсмен мини 3,5-мэ ухьазырыныгъэ щакIу, хигъэунэфыкIыгъ Барцо Тимур.
ИкIыгъэ илъэсым Урысые Федерацием и ДОСААФ ишъо­лъыр отделениеу Адыгэ Респуб­ликэм щыIэм зыфигъэуцужьыгъэ пшъэрылъхэр икъу фэдизэу ыгъэцэкIагъэх. 2024-рэ илъэсми пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр ашIыгъэх. Ахэм ащыщых: чъэпыогъу мазэм зэфэхьысыжь-хэдзын кампаниеу яIэщтым зыфэгъэ­хьазырыгъэныр, ыпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ ЗыкI гупчэм игъэпсын лъыгъэкIотэгъэныр, организацием хэхъоныгъэ ышIынымкIэ финанс-экономикэ зыпкъ­итыныгъэм анаIэ тыра­гъэтыныр, лъэныкъо пстэумкIи ныбжьыкIэхэм адызэрахьэрэ IофшIэным хагъэхъоныр, нэ­мыкIхэри.
Iофтхьабзэм икIэухым
ДОСААФ-м иIофшIэн чанэу хэлэжьагъэхэм юбилейнэ медальхэр, щытхъу тхылъхэр аратыгъэх. КъекIокIырэ Штандартыр ыкIи плакеткэр Тэхъутэмыкъое район къутамэм фагъэшъошагъ.
Щытхъу тхылъхэр аратыгъэх дзэ-патриотическэ клубэу «ZаОтечестVо» зыфиIорэм ипа-
щэу, народнэ депутатхэм я Мыекъо­пэ къэлэ совет идепута­тэу Вла­димир Стасевым, ­Адыгэ Республикэм Iэпшъэ бэнэнымкIэ, панкратионымкIэ, спорт зэ­пэуцунымкIэ и Федерацие изэхэщакIоу ыкIи ипащэу Къэлэ­шъэо Аскэр.
Iэшъынэ Сусан.