Top.Mail.Ru

Зэрифэшъуашэу агъэцэкIагъ

Image description

Бжыхьэ дзэ дэщыгъор Мыекъуапэ зэрэщыкIуагъэр ыкIи гъэтхэ дзэ дэщыгъоу мэлылъфэгъум и 1-м рагъэжьагъэм изэхэщэн зыщы­тегу­щыIэгъэхэ зэхэсыгъо къэлэ администрацием щыкIуагъ.

Ащ хэлэжьагъэх къалэм имэрэу Геннадий Митрофановыр, ащ игуадзэу, Мыекъуапэ иветеранхэм я Совет итхьаматэу Юрий Томчак, народнэ депутатхэм якъэлэ Совет ипащэу Джармэкъо Азмэт, Мыекъуапэ идзэ комиссарэу Алексей Санташовыр, дзэ частьхэм, ТОС-хэм, общественнэ ыкIи гъэсэны­гъэ организациехэм ялIыкIохэр.
2023-рэ бжыхьэ дзэ дэщы­гъор зэрэкIуагъэм А. Санташовыр къытегущыIэзэ, республикэ дзэ комиссариатым къафигъэнэ­фэгъэ пшъэрылъыр проценти 100-м нэсэу зэрагъэцэкIагъэр хигъэунэфыкIыгъ.
УIэшыгъэ КIуачIэхэм ядзэ зэфэшъхьафхэм къулыкур ащызыхьыщт нэбгырэ 90-рэ фэдиз ащагъ. Дзэ дэщыгъом аныбжьыкIэ къулыкъу ахьынэу зытефэрэ нэбгырэ 800-м ехъу чIыпIэ ко­миссариатым къекIолIагъ. Къы­хэзгъэщымэ сшIоигъу мы пчъагъэм ыпэкIэ къулыкъум зыщызыдзыещтыгъэ нэбгы­рабэ зэрэхэтыр,къыIуагъ Алек­сей Санташовым.
Къулыкъур пIэлъэ гъэнэфагъэ­кIэ зыфызэкIахьагъэхэм япчъа­гъэ мы илъэсым хэпшIыкIэу хэхъуагъ. Ащ лъапсэ фэхъугъэр аныбжьыкIэ къулыкъур зыхьынэу къызтефэхэрэм ащыщыбэм апшъэрэ гъэсэныгъэ зызэрагъэ­гъотырэ нэуж магистратурэм, аспирантурэм зэрачIэхьажьыгъэхэр ары. Джащ фэдэу къэлэ дзэ комиссарым къызэриIуа­гъэмкIэ, бжыхьэ дзэ дэщыгъор окIофэ ежь яшIоигъоныгъэкIэ еджэныр зэпагъэуи къулыкъум кIогъэ студентхэр къыхэкIыгъэх.
Шъугу къэзгъэкIыжьымэ сшIоигъу ыныбжьыкIэ дзэ къулы­къур зыхьынэу къызтефэхэрэм ядэщын хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием зыкIи зэремыпхыгъэр ыкIи ахэр ащ зэрамыщэщтхэр. ЯпIалъэ къызэраухыгъэм тетэу игъом ядэжь къагъэкIо­жьыщтых. Ау ахэм шIоигъоныгъэ яIэмэ, зэзэгъыныгъэкIэ къулыкъу ахьын фитых,хигъэу­нэфыкIыгъ къэлэ дзэ комис­сарым.
Джащ фэдэу Мыекъуапэ идзэ комиссар анаIэ зытыраригъэ­дзагъэхэм ащыщ 2024-рэ илъэ­сым къыщегъэжьагъэу хъулъ­фы­гъэхэу илъэс 18-м къыщегъэ­жьагъэу илъэс 30-м нэс зы­ныбжь­хэр дзэ къулыкъум зэращэщтхэр. Физическэ лицэхэм ыкIи IофшIапIэхэм аIутхэу дзэ къулыкъур ыхьынэу зытефэхэ­рэм игъом макъэ язымыгъэIухэ­рэм тазырэу атыралъхьэрэм хагъэхъуагъ.
Сицыхьэ телъ мы Iофым фэгъэзэгъэ структурэ пстэуми ткIуачIэ зэхэлъэу Iоф зыдатшIэкIэ, гъэтхэ дзэ дэщыгъори зэрифэшъуашэу зэрэзэхэтщэщтым, къыIуагъ военкомым.
Зэхэсыгъом икIэухым къалэм имэрэу Геннадий Митрофановым къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, зэзэгъыныгъэкIэ дзэ къулыкъур хьыгъэным ишIуагъэхэр нахьыбэрэ цIыфхэм къафаIотэн фае. Зэзэгъыныгъэм кIатхэхэрэм ыкIи ахэм яунагъохэм арысхэм УФ-м и Правительствэ, шъо­лъыр хабзэм икъулыкъухэм IэпыIэгъу зэфэшъхьафхэр арагъэгъотых.
Социальнэ фэгъэкIонхэм ямызакъоу, ахъщэ тын гъэнэфагъэхэри дзэкъулыкъушIэхэм аратых. Непэ УФ-м и УIэшыгъэ КIуачIэхэм зэзэгъыныгъэ адыкIатхэрэм зэтыгъо ахъщэ тынэу сомэ мин 850-рэ фэдиз ратыщт. Мыщ хэхьэ дзэ шъуашэхэр къы­зэращэфын алъэкIыщт сомэ
мин 50-р,
хигъэунэфыкIыгъ Геннадий Митрофановым.
ЗэзэгъыныгъэкIэ къулыкъур зыхьы зышIоигъохэм дзэ комис­сариатхэм зафагъэзэн
алъэ­кIыщт, ахэм зэхэубытэгъэ къэбарыр ащагъотыщт. Къэлэ дзэ комиссариатым иадрес: къ. Мыекъуапэ, ур. Комсомольскэр, 217, телефоныр: 8(8772) 52-11-27.
Александра Балабась.