Top.Mail.Ru

Унагъор, ныгъор, тыгъор, кIэлэцIыкIугъор

Image description

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм мы мазэм зэхэсы­гъоу иIагъэм, министрэхэм я Кабинет кIэщакIо фэхъу­гъэу, унагъом, ныгъом, тыгъом ыкIи кIэлэцIыкIугъом афэгъэхьыгъэ республикэ хэбзэгъэуцугъэм зэхъокIыны­гъэхэр щыфашIыгъэх.

Унагъом ящэнэрэ ыкIи ащ къыкIэлъыкIорэ сабый къихъуа­гъэмэ е ыпIунэу ыштагъэмэ,
ащ ыуж мэзищ зытешIэкIэ шъолъыр IэпыIэгъоу сомэ 50000-р фагъэкIонэу хэбзэгъэуцугъэм нахьыпэкIэ итхэгъагъ. Парламентым изэхэсыгъо къызэрэщаIуагъэмкIэ, блэкIыгъэ илъэсым ишэкIогъу мазэ ыкIэм нэс пштэмэ, республикэм щыпсэоу ар къызэратыгъэр унэгъо 657-рэ мэхъу.
Джы гъэтэрэзыжьынэу депутатхэм зыдырагъэштагъэм сабыибэ зэрыс унагъом ящэнэрэ ыкIи ащ къыкIэлъыкIорэ кIэлэцIыкIур къызихъокIэ, апэрэ мэзэ дэдэм ахъщэр фатIупщынэу къыщеIо.
Ны-тыхэу сабыибэ зыпIухэ­рэм пенсиехэр зэрафагъэнэ­фэщтым епхыгъэ Iофхэми депу­татхэр гъэтхэ зэхэсыгъом щы­тегущыIагъэх. Ащ фэгъэхьыгъ УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Татьяна Голиковамрэ Къэралыгъо Думэм и Комитет ипащэу Нина Останинамрэ афэгъэзэгъэ джэпсалъэу агъэхьазырыгъэр.
Социальнэ политикэмкIэ, уна­гъом иIофхэмкIэ, псауныгъэм икъэухъумэнкIэ ыкIи культурэмкIэ АР-м и Парламент и Ко­митет унагъор гъэпытэгъэным, къэухъумэгъэным, псэукIэ амал тэрэзхэр етыгъэнхэм, ащ уасэу фашIырэм хэгъэхъогъэным къэ­ралыгъор лъэшэу зэрэпылъыр къыщыхагъэщыгъ. Ны-тыхэм япенсиехэм ягъэнэфэн, кIэлэцIыкIоу къэхъугъакIэм зэрэ­лъы­плъэхэрэ уахътэр страхо­ваниемкIэ IофшIэгъэ илъэсхэм ахэ­гъэхьэгъэныр а пстэумэ ахэ­зыгъэ хъугъэ. Ащ фэшI ахэр къызщыдэлъытэгъэ гъэтэрэзы­жьынхэр хэбзэгъэуцугъэм фэшIыгъэнхэ фаеу алъытэ.
Федеральнэ хэбзэгъэуцугъэу щыIэм кIэлэцIыкIоу къа­фэхъурэ пэпчъ ыныбжь илъэсрэ мэзихрэ мэхъуфэкIэ ныр е тыр зэрэлъыплъэрэр ары ахэм яIоф­шIэгъэ илъэсхэм ахахьэрэр. ЕтIани, сыд фэдиз сабый унагъом къихъуагъэми, зэпстэумкIи илъэсих нахьыбэ стажым ха­лъы­тэщтэп. ЗэрэхъурэмкIэ, пен­сиер къызэралъытэщт коэффициентхэр сабыиплIыр ары ныIэп къызфалъытэу хъурэр, къыIуагъ парламент комитетым ипащэу Наталья Широковам, джэпсалъэу агъэхьазырыгъэм къытегущыIэзэ.
Депутатхэм зэралъытэрэмкIэ, ащ фэдэу ны-тыхэр кIэлэцIыкIухэм зыщалъыплъэхэрэ уахътэм гъунапкъэ зэриIэм, коэффициентхэр къызэралъытэрэ шIыкIэм сабыибэ яIэным унагъохэр кIигъэчэфхэрэп, кIэлэцIыкIум ыныбжь илъэсрэ ны­къорэ зэрэхъугъэм тетэу Iофы­шIэ кIонхэр нахь тэрэзэу къыхахыным ар фэIорышIэ.
Адыгеим ипарламентариехэм а зэпстэур къыдалъытэзэ, сабыибэ зыпIурэ ны-тыхэм пенсиехэр зэрафагъэнэфэщтым фэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэм гъэтэрэзыжьынхэр фэшIыгъэнхэм кIэщакIо фэхъугъэх.
АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэр лъэныкъо зэфэшъхьафхэм афэгъэхьыгъэ законопроектхэм, гъэтэрэзыжьынхэм кIэщакIо афэхъугъ, ахэм афэгъэхьыгъэ джэпсалъэхэр федеральнэ хэбзэ органхэм е Къэралыгъо Думэм икомитетхэм мызэу, мытIоу афигъэхьыгъэх. Ахэм ащыщыбэ федеральнэ хэбзэгъэуцугъэхэм лъапсэ афэ­хъугъэх.
ХЪУТ Нэфсэт.