Top.Mail.Ru

Тиныдэлъфыбзэ тилъапI

Ныдэлъфыбзэр цIыфым ищыIэныгъэ иIахь шъхьаIэмэ ащыщ. Ны­дэлъфыбзэм ишIуагъэкIэ лъэпкъыпсэр, лъэпкъ гупшысакIэр мэпытэх, къызэтенэнхэ алъэкIы лъэпкъым ишэн-хабзэхэр, илъэс мин пчъа­гъэ­хэм зэIуигъэкIэгъэ игушъхьэлэжьыгъэ бай. Ащ ишIуагъэкIэ дунаир зыфэдэр зэтэгъашIэ.

Адыгэ Республикэм адыга­бзэр ятIонэрэ къэралыгъуабзэу иI, ар тиадыгэ чIыгу ыбз, ар ащызэхэтэхы щагум, урамым, тучаным, еджапIэм, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэм.
Адыгабзэм ыкIи тхыбзэм я Мафэ хэгъэунэфыкIыгъэным илъэс къэс тэри тигуапэу ты­хэлажьэ. Мы мафэм адыгабзэр пшIэным мэхьанэу иIэм фэгъэ­хьыгъэ зэдэгущыIэгъухэр кIэлэцIыкIухэм апае зэхэтэщэх, усэхэр ятэгъашIэ, адыгэ тха­кIохэм ятхыгъэхэм къятэгъа­джэх. ДжэгукIэхэр зыхэт Iоф­тхьэбзэ зэфэшъхьафхэу кIэлэцIыкIухэм амышIэщтыгъэ кIэ горэхэр зыщызэхахыхэрэм ахэ­тэгъэлажьэх.
Лъэпкъ пэпчъ иI зыми фэмыдэ тарихъ, шэн-хабзэхэр, щыIэкIэ-псэукIэ. Джащ фэд,
иI иныдэлъфыбзэ, иIелфыбэ, итхы­бзэ, тэри, адыгэхэм, зыкIэ ахэм тащыщ. БзэмкIэ къитэ­IотыкIы анахь лъэпкъыжъэу дунаим тет­мэ ащыщэу адыгэхэм алъапсэ чыжьэу зэрэкIорэр, лъэпкъым ищыIэкIэ-псэукIэ. Ары къызхэкIырэри лъэпкъ­хэм абзэ къаухъумэныр, фэ­сакъынхэр. Тэри зэрэтлъэкIэу тыдэлажьэ тыбзэ къызэрэзэтедгъэнэщтым, тиныдэлъфыбзэ, тигушъхьэлэжьыгъэ зыфэдэр зэ­рэзэдгъэшIэщтым.
Кощхьэблэ районымкIэ къуаджэу Фэдз дэт
кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу «Джэнэтым»
икIэлэпIоу

Пэфифэ Нэфсэт.