Top.Mail.Ru

Ветеранхэм анаIэ атырагъэты

Image description

Адыгэ Республикэм заом, IофшIэным, УIэ­шыгъэ КIуачIэхэм ыкIи хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм яветеранхэм я Совет изичэзыу зэхэсыгъо бэмышIэу иIагъ.

Зыныбжь хэкIотагъэхэм медицинэ фэIо-фашIэхэр ифэшъуа­шэм тетэу ягъэгъотыгъэнхэм ыкIи Iэзэгъу уцхэр аIэкIэгъэхьэгъэнхэм иIофыгъохэмкIэ ветеран организациехэмрэ хабзэм, социальнэ ухъумэным, псауныгъэр къэухъумэгъэным иор­ганхэмрэ зэрэзэдэлажьэхэрэм Iоф­­тхьабзэр фэгъэхьыгъагъ.
Iофтхьабзэм ипэублэм концерт къэгъэлъэгъуапIэу «Крокус Сити Холл» зыфиIорэм къыщыхъугъэ тхьамыкIагъом хэкIодагъэхэм зы такъикърэ афэ­шъыгъуагъэх, нэужым IофшIэныр аублагъ.
Зэхэсыгъом Iофыгъо шъхьаIэу къыщаIэтыгъэм зыхэплъагъэхэм фэгъэхьыгъэу къэгущыIагъ АР-м иветеранхэм я Совет итхьама­тэу Къоджэ Аслъан. Социальнэ, медицинэ фэIо-фашIэхэр, Iэзэгъу уцхэр зэрифэшъуашэу ягъэ­гъо­тыгъэнхэр сыдигъуи янэплъэ­гъу зэритыр, къэралыгъо IэпыIэгъур хэмытэу ар лъэныкъорыгъазэу зэшIохыгъэ зэрэмыхъущтым къыхэкIыкIэ фэгъэзэгъэ къулыкъухэр ащ къызэрэхагъэла­жьэ­хэрэр ащ къыхигъэщыгъ.
Мы уахътэм куп зэфэшъхьафхэм ахэхьэрэ ветеран нэ­бгырэ мини 127-рэ зыхэт Советым анахьэу ынаIэ зытетыр ахэм ягумэкIыгъохэр зэшIохыгъэнхэр ары. Зыныбжь хэкIотагъэхэр, пенсионерхэр, ветеранхэр социальнэу къэухъумэгъэнхэ фэе цIыфхэм ащыщых. Сыда пIомэ мы купым хахьэхэ­рэм статус яI, хэгъэгум ыпа­шъхьэ гъэхъагъэхэр щыряIэх, къэралыгъом иэкономикэ ыкIи икъэухъумэн яIахьышIу хэлъ, гушъхьэбаиныгъэр гъэпытэгъэным, къыткIэхъухьэрэ лIэужхэм яхэгъэгу шIу алъэгъоу къэгъэтэджыгъэнхэм фэIорышIэх, къыIуагъ Къоджэ Аслъан.
Зэфэхьысыжь пIалъэм къыкIоцI ветеранхэм (пенсионер­хэм) ящыIэкIэ-псэукIэ ауплъэ­кIугъ ыкIи социальнэ фэIо-фа­шIэхэр нэбгырэ 1058-мэ — унэм, нэбгыри 127-мэ — станционарым щафагъэцэкIэнхэу афагъэпсыгъ. Джащ фэдэу социальнэ фэIо-фашIэхэр языгъэ­гъотырэ учреждение 16-у Iоф­шIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэ­хъо­ныгъэмкIэ, псауныгъэр къэу­хъумэгъэнымкIэ министерствэхэм ахэхьэхэрэм зыныбжь хэкIотагъэхэм IофшIэнэу адызэрахьэрэм игъэкIотыгъэу зэхэ­сыгъом щытегущыIагъэх.


КъэIогъэн фае, зэрэ Урысые фэдэу Адыгеим иветеранхэм ыкIи пенсионерхэм апае макIэп Iофэу щызэшIуахырэр. Мы аужырэ илъэсхэм ветеранхэм ящыIэкIэ-псэукIэ изытет нахьы­шIу шIыгъэным епхыгъэ правовой актхэр аштагъэх. Пенсиехэр къаIэтынхэм, зыныбжь хэкIотагъэхэм ясоциальнэ фэIо-фашIэ­хэр зыщагъэцэкIэщтхэ гупчэхэм зарагъэушъомбгъуным, пенсионерхэм ащыщхэм япенсиехэм тегъахъохэр афэшIыгъэнхэм ти­Iэшъхьэтетхэм анаIэ тыра­гъэ­ты. Джащ фэдэу Хэгъэгу зэо­шхом ТекIоныгъэ къызщыдахыгъэм ыкIи нэмыкI мэфэкIхэм япэгъокIэу заом хэлэжьагъэхэм, фронтым ыкIыб щыIагъэхэм, зизакъоу къэнэгъэ ветеранхэм ыкIи сымаджэхэм Андырхъое Хъусен ыцIэкIэ зэхащэгъэ фондэу «ТекIоныгъ» зыфиIорэм, рес­публикэ бюджетым, къэлэ, район администрациехэм, тирес­публикэ ипредпринимательхэм ыкIи иорганизациехэм къатIупщыгъэ мылъкум яшIуагъэкIэ Iэ­пыIэгъу афэхъух. Ау гумэкIыгъохэр зэкIэ дэгъэзыгъэ хъурэп.
Ветеранхэм, пенсионерхэм сыд фэдизэу анаIэ атетми, зыныбжь хэкIотагъэхэм гумэкIы­гъоу яIэхэр нахь макIэ хъугъэ­хэу пфэIощтэп, япенсие ма­кIэ, афикъурэп. А зыр ары ахэм къэкIуапIэу яIэр. Гъомылапхъэ­хэм, псэупIэ-коммунальнэ фэIо-фашIэхэм, Iэзэгъу уцхэм ауасэ къазэрэхахъорэм лъэшэу егъэгумэкIых, сыда пIомэ пенсионерхэм янахьыбэм гъот макIэ яI. БэмышIэу тикъэралыгъо пенсионнэ зэхъокIыныгъэхэр щы­кIуагъэхэми, пенсиехэр ренэу индексацие ашIыхэми, гумэкIыгъохэр джыри щыIэх. IофшIэнэу ыкIи мурадэу тиIэр бэ. Пшъэ­рылъхэр игъом ыкIи икъоу зэшIохыгъэхэ хъунхэм, зыныбжь хэкIотагъэхэм псауныгъэ ыкIи щыIэкIэшIу яIэным тыпылъын фае, ащкIэ тэ къыттефэрэр дэх имыIэу дгъэцэкIэщт, къы­Iуагъ Къоджэ Аслъан.
Сыд фэдэрэ лъэныкъокIи Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Къэралыгъо Советыр — Хасэр, министрэхэм я Каби­нет ахэм къотэгъу къазэрэ­фэ­хъухэрэмкIэ зэрафэразэхэр Со­ветым итхьаматэ Iофтхьабзэм икIэухым хигъэунэфыкIыгъ.
Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет —Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу, Уры­сыем и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард, IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ ми­нистрэу Мырзэ Джанбэч, псау­ныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ Ми­нистерствэм иIофышIэу Ма­рия Холодовар, лъэпкъ Iоф­хэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащы­псэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр, район ветеран организациехэм ялIыкIохэр.
ЯщыIэныгъэкIэ шъхьэкIафэ къэзылэжьыгъэ цIыфхэр зэфэзыщэрэ Советэу мыр зэрэщытыр къыщыгущыIэгъэ пстэуми къыхагъэщыгъ. Iофэу ышIэрэм мэхьанэшхо зэриIэр, ныбжьыкIэ­хэм дзэ-патриотическэ пIуныгъэ тэрэз ягъэгъотыгъэным иамал зэрэрихьылIэрэр, республикэм щы­псэурэ лъэпкъхэм азыфагу илъ зэгурыIоныгъэр гъэпытэгъэ­нымкIэ яшIуагъэ къы­зэ­рэкIо-
рэр къа­Iуагъ.
Iэшъынэ Сусан.