Top.Mail.Ru

Дзюдо

Image description

Къэрэщэе-Щэрджэс Республикэм дзюдом­кIэ и Федерацие ипрезидентыгъэу, СССР-м спортымкIэ имастерэу Арасул Атабиевым ишIэжь фэгъэхьыгъэ я XX-рэ Урысые зэнэкъокъухэм Адыгеим испортсменкэхэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIищ къащыдахыгъ. Зыныбжь илъэс 23-м шIомыкIыгъэ кIалэхэм ыкIи пшъашъэхэм заушэтыгъ.

Щэрджэскъалэ щызэхащэгъэ турнирым тиреспубликэ щыщ нэбгыри 9 хэлэжьагъ. ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхын зылъэкIыгъэхэр пшъашъэхэр ары. Олимпийскэ резервым испорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм зыщызыгъэсэхэрэ Татьяна Шаталовамрэ Анастасия Коржовамрэ текIоныгъэр къыдахыгъ. Ящэнэрэ чIыпIэр фагъэшъо­шагъ Камилла Дзагаловам.
Апэрэ ыкIи ятIонэрэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм Урысыем изэнэкъокъу ифинал едзыгъоу къалэу Красноярскэ щыкIощтым хэлэжьэнхэу фитыныгъэ яI.