Top.Mail.Ru

ТекIоныгъэкIэ пэшIорыгъэшъ едзыгъор ыухыгъ

Image description

Урысыем ичемпионат и Суперлигэ хэлэжьэрэ «АГУ-Адыифым» зэнэкъокъум ипэшIорыгъэшъ едзыгъо къыдыхэлъытэгъэ аужырэ ешIэгъум текIоныгъэр къыщыдихыгъ.

«АГУ-Адыиф» (Мыекъуапэ) — «Луч» (Москва) — 27:25.
Командэхэм ахэт ешIакIохэм якъэгъэлъэгъонхэр:
«АГУ-Адыиф»: Терлецкаяр — 10, Миловар — 4, Томилинар — 3, Коваленкэр — 3, Кобл — 3, Алексеевар — 2, Бондаренкэр — 1, Болоба — 1.
«Луч»: Федосовар — 7, Федоровар — 4, Крупенниковар — 4, Доильницинар — 2, Махневар — 2, Комковар — 2, Валгузовар — 1, Черняевар — 1, Смирновар — 1.

Хабзэ зэрэхъугъэу, мы командэхэм язэIукIэгъухэр гъэшIэгъо­нэу, текIоныгъэр къыдэзыхыщтыр къэшIэгъуаеу макIох. Мызыгъэгури ащ фэдагъ. Апэрэ таймым Адыгеим игандболисткэхэр зэ ныIэп пчъагъэмкIэ хьакIэхэм апэ ишъынхэ залъэкIыгъэр. ЯтIонэрэ таймыми текIоныгъэм нахь пэ­благъэр къыбгурыIонэу щыты­гъэп. Ау «АГУ-Адыифым» икапитанэу ыкIи икъэлэпчъэIутэу Людмила Баскаковар цыхьэшIэгъоу зэ­решIагъэм ишIуагъэкIэ тигандболисткэхэм 27:25-у зэIу­кIэ­гъур къа­хьыгъ. Тикомандэ иешIэкIо анахь дэгъоу къыхагъэ­щыгъэр Екатерина Терлецкаяр ары, ащ гъого­гъуи 10 Iэгуаор къэлапчъэм дидзагъ.
Купэу «Б-м» хэт командэхэр зыдэщыт чIыпIэхэр ыкIи очко пчъагъэу рагъэкъугъэр:
1.«Звезда» — 37.

  1. «Динамо-Синара» — 36.
  2. «Ставрополье» — 19.
  3. «АГУ-Адыиф» — 18.
  4. «Луч» — 8.
  5. «Университет» — 4.
    Джы финал едзыгъор рагъэ­жьэщт. Ащ къыдыхэлъытагъэу мэлылъфэгъум и 21-м Адыгеим икомандэ «Университетым» Iу­кIэщт, ешIэгъур Мыекъуапэ щыкIощт. «АГУ-Адыифым» зэкIэмкIи зэIукIэгъуи 6 иIэщт.