Top.Mail.Ru

ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх

Image description

СамбэмкIэ Къыблэ федеральнэ шъолъырым ипервенствэ къалэу Новороссийскэ щыкIуагъ.

Илъэс 14 — 16 зыныбжь пшъа­шъэхэр ыкIи кIалэхэр ащ хэлэжьагъэх. ЗэкIэмкIи спортсмен 300-м ехъумэ заушэтыгъ. Адыгэ Респуб­ликэм илIыкIохэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къафагъэшъошагъэх.
ТекIоныгъэр къыдахыгъ Алыбэрд Муслъим (тренерыр ГуIэтыжь Хъалид), Цэй Алый (Джарымэкъо Рустамрэ Азмэтрэ), Джарым Ибрахьим (Ацумыжъ Зауррэ Наш Шыхьамрэ). ЯтIонэрэ хъугъэ Одиссей Федоренкэр (зыгъасэрэр Теуцожь Инвер). Ящэнэрэ чIыпIэр къафагъэшъошагъ Мыгу Темирлан (ГуIэтыжь Хъалид), Хьабэхъу Салбый (тренерыр Хьабэхъу Адам).
Тиспортсменхэм ыкIи ахэр зыгъасэхэрэм тафэгушIо, тапэкIи гъэхъэгъэшIухэр ашIынхэу, Адыгеим ыцIэ дахэкIэ рарагъэIонэу афэтэIо.