Top.Mail.Ru

Командэ 12 хэлэжьэщт

Image description

Футболыр зыгу рихьыхэрэр зыщызэIукIэхэрэ зэнэкъокъоу «Абра­мо­вым и Кубок» зыфиIорэм хэлэжьэщт командэхэр къэнэфагъэх.

Анатолий Абрамовыр Мые­къопэ «Зэкъошныгъэм» илъэс пчъагъэрэ щешIагъ, ащ гъогогъуи 115-рэ Iэгуаор къэлапчъэм дидзагъ, ащкIэ клуб рекорд ыгъэуцугъ. Джы къызнэсыгъэми а къэгъэлъэгъоным зи шIокIын ылъэкIыгъэп.
ЗэхэщакIохэм зэрагъэнэ­фагъэу, мыщ къыдыхэлъытэгъэ ешIэгъухэр зыгъэпсэфыгъо ма­фэхэм кIощтых, текIоныгъэр къыдэзыхыгъэр лъэкIуатэ, къызытекIохэрэр зэнэкъокъум къы­хэзы. БлэкIыгъэ илъэсым фэдэу мыгъи командэ 12 ащ хэлажьэ. Ахэм ащыщ мы Кубокыр гъо­гогъу пчъагъэрэ къыдэзыхыгъэ «Ошъутенэр».


Командэ 12-м щыщэу 4-мэ зэнэкъокъур финалым и 1/4-м щырагъэжьэщт.
Ахэр: «Спортмастер-2» — «Канониры», «Легион» — «АГУ».
Мэлылъфэгъум и 6-м зэIу­кIэщтых: «Олимп» — «Ошъутен-1», «Тульскэр» — «Спортмастер-1», «Ошъутен» — «Сокол», «Альянс» — «Ошъутен-2».

Зэнэкъокъум иапэрэ едзыгъо къыдыхэлъытэгъэ ешIэ­гъухэр мэлылъфэгъум и 6-м пчэдыжьым сыхьатыр 10-м рагъэжьэщтых. Футболыр зыгу рихьыхэрэр командэхэм язэIу­кIэгъухэм яплъынхэу зэхэща­кIохэм рагъэблагъэх.