Top.Mail.Ru

ХьакIэхэр ыпэкIэ лъэкIуатэх

Image description

Урысыем ичемпионат и Апшъэрэ лигэ хэт «Динамо-МГТУ-р» медальхэм афэбэнэрэ командэхэм къахэзыгъ.

Мы мафэхэм Мыекъуапэ ибаскетболистхэр «Нефтехимикым» дешIагъэх, зэIукIэгъуитIум изэфэ­хьысыжьхэмкIэ Тобольскэ илIыкIохэр ыпэкIэ лъэкIуатэх.


«Динамо-МГТУ» (Мые­къуапэ) — «Нефтехимик» (Тобольск) 159:72 (12:8, 13:20, 16:22, 18:22).
Тобольскэ щыкIогъэ апэрэ ешIэгъум ыуж Адыгеим икомандэ финалныкъом ихьаным ыкIи хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэм афэбэ­нэным фэшI очко 13-кIэ апэ итэу текIоныгъэр къыдихын фэягъ. Ау ар тибаскетболистхэм къадэхъугъэп. Тиспортсменхэм ащыщхэм шъобжхэр зэратещагъэхэм, анахь ешIэкIо дэгъухэм ащыщэу Александр Милютиныр командэм зэрэхэкIыжьыгъэм къахэкIэу зэ­нэ­къокъум икIэух едзыгъо мыщ фэдэ зэфэхьысыжьхэр фэхъугъэх. «Динамо-МГТУ-м» щешIэхэрэ Данила Донсковым, Алексей Павловым, Николай Муха мы зэIукIэгъум дэгъоу зыкъыщагъэлъэгъуагъ нахь мышIэми, хьакIэ­хэр хэпшIыкIэу нахь лъэшыгъэх. Джы Адыгеим ибаскетболистхэр я 5-рэ чIыпIэм фэбэнэщтых.