Top.Mail.Ru

Командэм хэтыщтхэр агъэнэфагъэх

Image description

ФутболымкIэ Урысыем изэнэкъокъу иятIонэрэ лигэ щешIэрэ Мыекъопэ «Зэкъошныгъэм» 2024-рэ илъэсым щешIэщтхэр къэнэфагъэх.

ФНЛ-2-м иофициальнэ сайт зэритымкIэ ахэр нэбгырэ 18 мэхъу. Футболистхэм янахьыбэм аныбжь илъэс 24-м шIокIырэп.
КъэлэпчъэIутхэр: Арзамат Габлия, Валерий Ореховыр, Тамерлан Хачировыр.
УхъумакIохэр: Исламитдин Абдуллаевыр, Илья Камневыр, Даниил Савиных, Ислъам Оразаевыр, Магомеднаби Ягьяевыр.
Пчэгум щешIэхэрэр: Даниил Антоненкэр, Шахбан Гайдаровыр, Зезэрэхьэ Артур, Кобл Заид, Михаил Коломийцевыр, Хьаса­нэкъо Амир, ХъуакIо Руслъан.
ЫпэкIэ щешIэхэрэр: Делэкъо Аскэр, Никита Сергеевыр, Сармат Хубежовыр.
НэмыкI командэм ахэтыгъэхэр «Зэкъошныгъэм» къыхэхьагъэх. Ахэм ащыщых «Краснодар», «Спартак» (Кострома) ыкIи «Новосибирск» ащешIэгъэ илъэс 24-рэ зыныбжь Никита Сергеевыр, «ЦСКА-2-м», «Томь», «Зенит-2» ыкIи «Леон-Сатурн» ахэтыгъэ Даниил Савиных, джащ фэдэу «Локомотив» (Москва) ыпIугъэ илъэс 18 зыныбжь Илья Кам­невыр.
Клубым ипащэхэм ыкIи итренерхэм зэхъокIыныгъэ афэхъу­гъэп. «Зэкъошныгъэм» пэщэныгъэ дызэрехьэ зэлъашIэрэ футболистэу Андрей Ушениным, тренер шъхьаIэр Беслан Аджинджал, ащ иIэпыIэгъу Максим Васильченкэр.
Чемпионатым къыдыхэлъытэгъэ ешIэгъухэр непэ рагъажьэх. Ащ командэ 17 хэлажьэ. Апэрэ турым «Зэкъошныгъэр» Махачкала щешIэщт.
Апэрэ турым
щызэIукIэщтхэр:

«Строитель» (Каминск-Шахтинскэр) — «Алания-2» (Вла­дикавказ), «Форте» (Таганрог) — «Ангушт» (Назрань), «Ди­намо-2» (Махачкала) — «Зэ­къошныгъ» (Мыекъуапэ), «Рос­тов-2» (Ростов-на-Дону) — «Нарт» (Щэрджэскъал), «Аст­рахань» (Астрахань) — «Ле­гион» (Махачкала), «Кубань-­Холдинг» (ст. Павловскэр) — «Спартак» (Налщык), «Динамо» (Ставрополь) — «Биолог-Но­вокубанск» (ст. Прогрессыр), «Победа» (Хасавюрт) — «Севастополь» (Севастополь).