Top.Mail.Ru

Мэлылъфэгъум и 13-м рагъэжьэщт

Image description

Шъолъыр чемпионатыр зыщырагъэжьэщт мафэр Адыгэ Республикэм фут­болымкIэ и Федерацие ыгъэнэфагъ.

Мыщ фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъоу щыIагъэм Адыгеим изэнэкъокъухэм ыкIи Кубокым икъыдэхын фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъум хэлажьэ зышIоигъо командэхэм ялIыкIохэр ыкIи япащэхэр рагъэблэгъагъэх.
ЗэхэщакIохэм зэрагъэнэфагъэмкIэ, чемпионатыр мэлылъфэгъум и 13-м рагъэжьэщт, тхьамафэ тешIагъэу Кубокым икъыдэхын фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъури аублэщт.