Top.Mail.Ru

ЯтIонэрэ турыр

Image description

Мыекъуапэ волейболымкIэ изэ­Iу­хыгъэ чемпионат ия 2-рэ тур мы зыгъэпсэфыгъо мафэхэм кIощт.
Шъугу къэдгъэкIыжьын,- мыщ хъулъ­фыгъэ ыкIи бзылъфыгъэ коман­дэхэр хэлажьэх. ЗэIукIэгъухэр Адыгэ къэралыгъо университетым испортзал щэкIох, ахэр мафэм сыхьатыр 11.30-м ра­гъажьэх.