Top.Mail.Ru

Тиспортсменхэм медалитIу къахьыгъ

Image description

СССР-м изаслуженнэ тренерэу, профессорэу Е. М. Чумаковым ишIэжь фэгъэхьыгъэ самбэмкIэ Урысые зэнэкъокъухэр зэхащагъэх. Тэхъутэмыкъое районым щыщ спортсменитIумэ мыщ гъэхъэгъэшIухэр щашIыгъэх, медальхэр къафагъэшъошагъэх.

Ермэлхьаблэ щыкIогъэ турнирым Къыблэ федеральнэ шъо­лъырым исубъекти 4-мэ ялIыкIо 50-м ехъумэ зыщаушэтыгъ. ХэшыпыкIын едзыгъом хэлэжьагъэх Пшызэ къэралыгъо университетым щеджэрэ Анцокъо Мыхьа­мэтрэ Пшызэ къэралыгъо универ­ситетым физическэ культурэмкIэ, спортымкIэ ыкIи зекIонымкIэ истудентэу Кобл Рэмэзанрэ. НэбгыритIури зычIэсхэ еджапIэхэм якомандэхэм ахэтыгъэх.


Зэнэкъокъум изэфэхьысыжьхэмкIэ Кобл Рэмэзан текIоны­гъэр къыдихыгъ, килограмм 58-м нэс къэзыщэчыхэрэм якуп ар щыбэнагъ. Анцокъо Мыхьамэт килограмм 71-м нэс къэзыщэчыхэрэм якуп зыщиушэтыгъ ыкIи ятIонэрэ чIыпIэр къыдихыгъ.
ТикIалэхэм Тэхъутэмыкъое рай­оным ит апэрэ спорт еджапIэм зыщагъасэ, ятренерхэр Джа­рымэкъо Рустамрэ Азмэтрэ.