Top.Mail.Ru

НыбжьыкIэхэр наркоманием щыухъумэгъэнхэр

Image description
А. Гусев

Гъэсэныгъэ зыщарагъэгъотырэ организациехэм кIэлэеджакIоу ачIэсхэм япсауныгъэ уплъэкIугъэныр, социальнэ-психологэ тестхэр адэшIыгъэнхэр, наркоманием пэуцужьыгъэнымкIэ культурэм иучреждениехэм Iофэу ашIэрэр, хэбзэнчъэу нар­котикхэр къезыгъэкIокIхэрэм гъогур афыпыбзыкIыгъэныр – ахэр ыкIи нэмыкI Iофыгъохэр ары Адыгэ РеспубликэмкIэ наркотикхэм апэшIуекIорэ комиссием изэхэсыгъоу щыIагъэм зыщатегущыIагъэхэр. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Iофтхьабзэр зэрищагъ.

Комиссием иIофшIэн хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, министрэхэм я Кабинет и Тхьаматэу КIэрэщэ Анзаур, хэбзэухъумэкIо, уплъэкIокIо къулыкъухэм яIэшъхьэтетхэр, муниципалитетхэм япащэхэр.
АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу Евгений Лебедевым ыкIи псауныгъэм икъэухъумэнкIэ министрэу Мэрэтыкъо Рустем къызэрэхагъэщыгъэ­мкIэ, 2023 – 2024-рэ илъэсхэм гурыт сэнэхьат гъэсэныгъэ зыщарагъэгъотырэ организации 10-мэ ыкIи зэхэубытэгъэ гъэсэныгъэ язытырэ организации 127-мэ ачIэсхэр тестированием къыхырагъэубытагъэх.
Мы илъэсым нэбгырэ мин 25,2-м ехъумэ тестхэм яупчIэхэм джэуапхэр къаратыжьыгъэх, илъэсэу икIыгъэм елъытыгъэмэ, проценти 10-кIэ ар нахьыб. АР-м псауныгъэм икъэухъумэнкIэ и Министерствэ Iэнэ хъураеу зэхищагъэ­хэм, лекциехэм ыкIи наркотикхэм апэшIуекIорэ Iофтхьабзэу зэрахьэхэрэм къатегущыIагъ. Врач-наркологхэм кIэлэ Iэтахъохэу наркотикхэм ягъэфедэн нахь хащэнхэ алъэкIынхэу зэгуцафэхэрэм зэдэгущыIэгъухэр адашIых. Мы илъэсыкIэ еджэгъум анахьэу анаIэ зытырагъэ­тыщтыр ныбжьыкIэ организациехэр гумэкIыгъо чIыпIэ ифэгъэ кIэлэе­джакIохэм адэлэжьэнхэр ары.
Республикэм и ЛIышъхьэ анахьэу анаIэ зытыригъэтыгъэр наркотикхэм ныбжьыкIэхэр дамыхьыхынхэм пае щыIэкIэ-псэукIэ тэрэзым епхыгъэ Iоф­тхьабзэхэр адызэрахьанхэр, зэрарэу наркотикхэм къахьырэр нахь икъоу зэхарагъэшIыкIыныр ары.
«ЩыIэкIэ-псэукIэ тэрэзым хэщэгъэ ныбжьыкIэхэу еплъыкIэ тэрэз хъугъэ­-шIагъэхэм афызиIэхэр ары неущырэ мафэм игъэпсын чанэу хэлэжьэнхэ зылъэкIыщтхэр. Ащ дакIоу кIэлэеджакIохэм ятестирование епхыгъэ IофшIэным къыкIедгъэчы хъущтэп. Анахь мэхьанэ зиIэр къыткIэхъухьэхэрэр ащ фэдэ гумэкIыгъо къызпыкIын ­зылъэкIыщт лъэныкъохэм ащыухъумэгъэнхэр ары», къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

А. Гусев


АР-м культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ а лъэныкъомкIэ Iофэу ашIэрэм къыщыуцугъ. Ащ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, клуб 742-мэ нэбгырэ мини 10-м ехъу къызэлъаубыты. Зыныбжь имыкъугъэ кIэлэцIыкIухэу анахь узыфэгумэкIын фаеу щытхэм ащыщэу 400-м ехъумэ культурэм ыкIи псауныгъэм игъэпытэн япхыгъэ учреждениехэр якIуапIэх. Наркотикхэм апэшIуекIогъэнымкIэ Iофтхьаб­зэу зэрахьэхэрэм шIуагъэ къатыным, ныбжьыкIэхэр ахэм ащыухъумэгъэнхэм тегъэпсыхьэгъэ учреждение 22-мэ джащ фэдэу Iофтхьэбзэ игъэкIотыгъэхэр ащызэрахьэх. Камернэ музыкальнэ театрэм мы илъэсым лъигъэкIотагъ спектаклэу «Остановиться вовремя» зыфиIорэм икъэгъэлъэгъон. Спектаклыр аублэным ыпэкIэ наркотикхэм апэшIуекIогъэным епхыгъэ видеороликхэр къагъэлъагъох. НыбжьыкIэхэм ягъэпсэфыгъо уахътэ нахь тэрэзэу зэхэщэгъэным пае культурнэ мэхьанэ зиIэ Iофтхьабзэхэр зэхащэх.
Зэхэсыгъом икIэухым къэгущыIагъэх Мыекъуапэ имэрэу Геннадий Митрофановыр, Джэджэ районым ипащэу Андрей Таранухиныр, Мыекъопэ районым ипащэу Михаил Марьиныр. Муниципалитетхэм япащэхэм къаIотагъ хэбзэнчъэу наркотикхэр къызэрэрагъэкIокIыхэрэм пэуцужьыгъэным ылъэныкъокIэ Iофэу ашIэрэм фэхъурэ кIэуххэм афэгъэхьыгъэу.
КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэ­мкIэ, къэбар жъугъэм иамалхэр, социальнэ хъытыухэр ыкIи нэмыкIхэу ныбжьыкIэхэм афытегъэпсыхьагъэхэр наркоманием пэшIуекIогъэнхэм мэхьанэшхо иI. Анахьэу ащкIэ зишIуагъэ къэ­кIощтхэр цIыфхэр жъугъэу зыхэлэжьэхэрэ спортивнэ ыкIи культурнэ Iофтхьабзэхэр нахьыбэу зехьэгъэнхэр, ныбжьыкIэхэр зэрар къафэхъун зылъэ­кIыщт гумэкIыгъохэм ащыухъумэгъэнхэр ары.
АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу