Top.Mail.Ru

Хэбзэр амыукъоным ­фэгъэхьыгъагъ

Адыгэ Республикэм хэбзэукъоныгъэ щызэрамыхьаным епхыгъэ координационнэ зэIукIэу ренэу Iоф зышIэрэм изэхэсыгъо правительствэм и Унэ щыкIуагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Iофтхьабзэр зэрищагъ.

Зэхэсыгъом иIофшIэн хэлэжьагъэх АР-м иминистрэхэм я Кабинет и Тхьаматэу КIэрэщэ Анзаур, АР-м и Прокуратурэ, АР-м и МВД, ФСБ-м и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм, федеральнэ ыкIи шъолъыр къу­лыкъухэм ведомствэхэмрэ яIэшъхьэтетхэр, муниципалитетхэм япащэхэр.
ПсэупIэ-коммунальнэ хъыз­мэтым ылъэныкъокIэ хэб­зэукъоныгъэу зэрахьэхэрэр, автострахованиемкIэ зэкъодзэнхэр щыгъэзыегъэнхэм, народнэ дружинэхэм яIофшIэн нахьышIоу зэхэщэгъэным япхыгъэ Iофыгъо­хэм ахэр атегущыIагъэх.
АР-м псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, унэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ иминистрэу Валерий Картамышевыр, унэхэм, псэуалъэхэм яшIынкIэ къэралыгъо инспекцием и ГъэIорышIапIэ ипащэу Илона Кравцовар, тыкъэзыуцу­хьэрэ дунаим ыкIи чIыопс къэ­кIуапIэхэм якъэухъумэнкIэ Гъэ­IорышIапIэм ипащэ игуадзэу Ешэ Аслъан мыщ къыщыгущыIагъэх.
КъызэрэхагъэщыгъэмкIэ, цIыф псэупIэхэм япхыгъэ хэбзэгъэуцугъэу щыIэр укъуагъэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ административнэ Iоф 19-мэ ахэплъагъэх, лажьэ зиIэхэм тазыр­хэр атыралъхьагъэх. Хэукъоныгъи 174-рэ дагъэзыжьыгъ, коммунальнэ фэIо-фашIэхэм атефэрэ ахъщэр нэбгырэ заулэмэ къаратыжьыгъ.
Прокуратурэм унашъоу ышIыгъэм тетэу административнэ хэбзэукъоныгъэхэм афэгъэхьыгъэ Iоф 22-мэ ахэплъагъэх ыкIи хьыкумхэм аIэкIагъэхьагъэх. ЦIыфхэм ялъэIу тхылъхэм япхыгъэу пэщэныгъэ зезыхьэрэ компаниехэм Iоф ашIэ.
Тыкъэзыуцухьэрэ дунаим изытет иуплъэкIункIэ хэбзэнчъэу хэкIитэкъупIэ 70-м ехъу агъэунэфыгъ. АщкIи агъэхьазырыгъэ материалхэр къулыкъу гъэнэфагъэхэм алъагъэIэсыгъэх. Джащ фэдэу МВД-м сомэ мини 180-рэ фэдиз къыдэзылъытэрэ административнэ протокол 14 зэхигъэуцуагъ. Мы илъэсым хъызмэтым пылъхэм тыкъэзыуцухьэрэ дунаим икъэухъумэнкIэ хэбзэгъэуцугъэу щыIэр укъуагъэ зэрэмыхъущтым анаIэ нахь тырарагъэдзагъ.
Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ афи­шIыгъ пыдзэфэ пытэхэр ыкIи псэолъэшIыным фэхъурэ пыдзафэхэр хэбзэнчъэу респуб­ликэм къызэрэращэхэрэм гъунэ фэшIыгъэнымкIэ Iофтхьэбзэ гъэ­нэфагъэхэр зэрахьанхэу. ЧIыпIэхэм язэтегъэпсыхьан муниципалитетхэм нахь лъэшэу анаIэ зэрэтырагъэтын фаери къыхигъэщыгъ. Компаниеу «ЭкоЦентрэм» ыпашъхьэ пшъэрылъэу итхэр нахь тэрэзэу ыгъэцэкIэнхэм пае хэкIым идэщынкIэ графикэу зэхагъэуцуагъэм гъэтэрэзыжьынхэр ыкIи зэхъокIыныгъэхэр фашIынхэу, пащэхэм афигъэпытагъ.
Ащ нэужым автострахованием ылъэ­ныкъокIэ зэкъодзэныгъэу зэрахьэхэрэм зэрапэуцужьхэрэм шIуагъэу къытырэм джыри нахь зыкъызэриIэтыщтым иIофыгъохэм атегущыIагъэх. Лъэпкъ банкым икъутамэу АР-м щыIэм ипащэ игуадзэу Ирина Одинцовар, Iахьзэхэлъ обществэу «Согаз» зыфиIорэм и Мыекъопэ къутамэ ипащэу Дмитрий Фоминыр къэгущыIагъэх.
Ахэм къызэрэхагъэщыгъэмкIэ, страховкэм елъытыгъэ хъугъэ-шIагъэхэр нахь къеIыхыгъэх. Ащ дакIоу гурыт страховой тынхэр сомэ мини 102,5-м нэсэу нахьыбэ хъугъэх. Илъэсэу икIыгъэм ОСАГО-м зэзэгъыныгъэ мини 108-рэ дашIыгъ. Ащ дакIоу къызэрэхагъэщыгъэмкIэ, хьыкумышI зэнэкъокъуныгъэу къахэтаджэхэрэм япчъа­гъэ къыкIичыгъ: 2022-рэ илъэсым ар проценти 9,2-рэ хъущтыгъэмэ, 2023-рэ илъэсым проценти 7,7-м нэсыгъ. Ащ дакIоу автострахованием ылъэныкъокIэ зэкъо­дз­эныгъэхэми къакIичыгъ.
ШIокI зимыIэ автострахованиемкIэ Iофхэм язытет ренэу зэрагъашIэзэ ашIынэу республикэм и ЛIышъхьэ пшъэ­рылъ афишIыгъ. МВД-м, къэбарлъыгъэ­Iэс амалхэм нахь гъусэныгъэ пытэ адыряIэнэу игъо афилъэгъугъ.
Ащ нэужым зэхэсыгъом хэлажьэхэрэр атегущыIагъэх народнэ дружинэхэм яIофшIэн джыри нахь агъэлъэшынымкIэ амалэу щыIэхэм. А IофыгъомкIэ къэгущыIагъ АР-м и МВД иполицие ипащэ игуадзэу Андрей Федосеевыр. Ащ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, народнэ дружинэ 45-рэ (нэбгырэ 350-рэ), общественнэ движениитIурэ (нэбгырэ 35-рэ) реестрэм хэтых. Мы илъэсым цIыфхэр жъугъэу зыхэлэжьэхэрэ Iофтхьабзэхэм мыхъо­-мышIагъэхэр къахэмыхъухьанхэм пае ахэр къызфагъэфедагъэх.
Республикэм и ЛIышъхьэ цIыфхэм игъом къэбарыр алъыгъэIэсыгъэным епхыгъэ IофшIэным МВД-р, СМИ-хэм афэгъэзэгъэ комитетыр, цIыфхэу респуб­ликэм щыпсэухэрэр нахь игъэкIотыгъэу хэбзэгъэуцугъэр укъуагъэ мыхъуным къыхэгъэлэжьэгъэнхэм анаIэ тыраригъэ­дзагъ.
«Народнэ дружинэхэм яIофшIэн мэхьанэу иIэм нахь зыкъедгъэIэтын фае. Ащ пае ар зипшъэрылъ къулыкъухэмрэ ахэм яобщественнэ IэпыIэгъухэмрэ язэдэлэжьэныгъэ нахьышIоу зэхэщэгъэн фае»,къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.
Зэхэсыгъом икIэухым республикэм ищынэгъончъагъэ иIофыгъохэмкIэ АР-м и ЛIышъхьэ дэжь щыIэ ГъэIорышIапIэм ипащэу Чыназыр Алый координационнэ зэIукIэм 2024-рэ илъэсым ия 2-рэ кIэлъэныкъо Iофэу ышIэщтым иплан ыухэ­сынэу къырихьылIагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу