Top.Mail.Ru

«Самаряниным» текIуагъэх

Image description

Мыекъопэ футбол командэу «Зэкъошныгъ-2-м» хэтхэр Мостовской къэлэ псэупIэм къикIыгъэ спортсменхэм атекIуагъэх. ЕшIэгъур Мыекъуапэ истадионэу «Юностым» щыкIуагъ.

Адыгеим испорт еджапIэ итренерхэу Александра Дериберинамрэ Пэунэжь Азэматрэ агъа­сэхэрэр текIоныгъэм тырагъэгушхуагъэх. Апэрэ таймым Мые­къуапэ щыщ Хьахъо Тамирланрэ Хьапыщт Аланрэ Iэгоо зырыз «Самаряниным» икъэлапчъэ дадзагъ. Я 57-рэ такъикъым Едыдж Тамерлан пчъагъэр 3:0-м нигъэсыгъ.
Командэу «Самаряниным» хэт спортсменхэр етIанэ къызыхэшхъожьыгъэх, я 62-рэ, я 64-рэ такъикъхэм Кощхьаблэ щыщхэу Пыщтыкъ Аслъанрэ Джыгунэ Арсенрэ IэгоуитIу «Зэкъошныгъ-2-м» икъэлапчъэ къыдадзагъ. Пчъа­гъэр 3:2-у тифутболистхэр текIуагъэх.
Зэфэхьысыжьхэр:
«Кубань» (Усть-Лабинск) – «Урожай» (Тульский) – 1:0
«Зэкъошныгъ-2» — «Самарянин» (Мостовской) – 3:2
«Белореченск» — «Восход» — 3:0
«Импульс» — «Урожай» (Динская) – 4:2
Командэхэр зыдэщыт чIыпIэхэр ыкIи очко пчъагъэу рагъэкъугъэр:

  1. «Самарянин» (Мостовской) – 24
  2. «Импульс» (Нововеличковская) – 22
  3. «Восход» (Старовеличковская) – 21
  4. «Белореченск» — 18
  5. «Урожай» (Тульский) — 18
  6. «Кубань» (Усть-Лабинск) – 14
  7. «Олимп-Универспорт» (Краснодар) – 12
  8. «Кубань-Афипс» (Афипский) – 12
  9. «Зэкъошныгъ-2» (Мыекъуапэ) – 10
  10. «Урожай» (Динская) – 8.