Top.Mail.Ru

IофшIэгъу ­лъэхъаныкIэр жъотыщт

Image description

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо академическэ лъэпкъ ансамблэу «Налмэсым» иIофшIэгъу лъэхъан ыухыгъ, къылэжьыгъэ гъэпсэфыгъо уахътэр ригъэжьагъ.

«Налмэсым» илъэс псаум Iоф зыдишIэгъэ хореографическэ спектаклэу «Адыгэ нысэщэ джэгу» зыфиIоу къыгъэлъэгъуагъэр культурнэ хъугъэ-шIэгъэ ин хъугъэ.
Сыхьатрэ ныкъорэ кIорэ хореографическэ спектаклым адыгэ джэгур игъэкIотыгъэу къыщигъэлъэгъуагъ. Нысэр къызэращэрэр, унэм зэрэращэрэр, джэгу зещакIэр ащ хэхьагъэх. Къэгъэлъэгъоныр ямышIыкIэу агъэ­псыгъ, адыгэ мэкъамэр агъэIугъ. Къэгъэлъэ­гъоным еплъыхэрэм лъэшэу ар ашIогъэшIэгъоныгъ. IофшIэгъакIэм «Налмэсыр» анахь шъошэ лъагэм нэсэу ыIэтыгъ, ансамблым иIэпэIэсэныгъэ ишыхьат ар хъугъэ.
Лъэпкъ шэн-хабзэхэм зягъэужьыжьыгъэным, пIуныгъэ тэрэз ныбжьыкIэхэм ахэлъыным мыщ фэдэ Iофтхьабзэхэр афэлажьэ.
Купым ихудожественнэ пащэу ыкIи ибалетмейстер шъхьаIэу, Урысыем, Абхъазым, Пшызэ шъолъыр язаслуженнэ артистэу, Адыгеим инароднэ артистэу Хъоджэе Аслъан къыIуагъ:
— Анахь Iофтхьэбзэ инэу тапэкIэ илъыр Москва, Кремлым, тикъэгъэлъэгъонэу щыкIощтым изыфэгъэхьазырын. Лъэпкъ искусствэр хэгъэгум нахьышIоу щашIэным фэшI тапэкIи нэмыкI концертхэр зэхэтщэщтых. Бжыхьэм Урысыем ишъолъыр 18-мэ тащыIэщт. Сыбыр тынэ­сыщт. Къашъохэм ягъэхьазырын игъэ­кIотыгъэу тыдэлажьэ. ШэкIогъум и 17-м къэгъэлъэгъонэу «Налмэс-налкъутэр мэжъыу» зыфиIорэ концертыр Мыекъуа­пэ къыщыдгъэлъэгъощт. Еплъы зышIоигъохэр къетэгъэблагъэх. Жъымрэ кIэмрэ зэкIоу зэзыпхырэ Iофтхьабзэу ар дгъэ­псыгъэ, гъэшIэгъонэу рекIокIыщтэу тэгугъэ.
Мэлылъфэгъум и 5-м, 2025-рэ илъэ­сым Москва, Кремлым къэгъэлъэгъонэу щыкIощтым ижъырэ къашъохэм къащегъэжьагъэу джырэ уахътэм нэсэу ансамблым къышIыхэрэр зэхэпхъагъэхэу къыщагъэлъэгъощт. Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо симфоническэ оркестрэ ащ игъусэщт.
«Налмэсым» икъашъохэм искусствэм ибаиныгъэ къыраIотыкIы, аIэты, лъэпкъ зэфэшъхьафхэм алъагъэIэсы.

Лъэпшъыкъо Фатим.
Сурэтыр: «Адыгэ макъэм» ихъарзынэщ.